Pozvánka na Valné zhromaždenie

03.06.2021 14:09

Lesopoľnohospodárske   urbárske    pozemkové    spoločenstvo

Starina   so  sídlom  v Snine

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor LPUPS  Starina Vás týmto  pozýva   na   zasadnutie

Valného    zhromaždenia,  ktoré  sa  uskutoční  v sobotu  03.07.2021  o 13,00  hod.  na Starine  / miesto stretnutia rodákov /  – Chyža pod Gazdoraňou.

 

 

0.       Prezentácia  12.00 – 13.00 hod

1.     Otvorenie, schválenie programu

2.     Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice     

3.     Správa  mandátovej   komisie.

4.     Správa o činnosti  spoločenstva  za

        rok 2020 / predseda /

        Hospodárska činnosť v lese rok 2020 -

        plán činnosti v lese rok 2021 / hospodár /

5.     Výročná správa dozornej rady / predseda DR /

6.     Správa o hospodárení  s finančnými

        prostriedkami za rok 2020 a návrh rozpočtu na   

 rok 2021  / ekonóm / + návrh výšky podielov,

 nájmu 2020

7.     Diskusia

8.     Schválenie  rozpočtu na rok 2021

        a schválenie rozdelenia podielov, nájmu za rok      

 2020

9.   Návrh  a  schválenie uznesenia

10.   Záver

 

     Vzhľadom na skutočnosť', že Valné zhromaždenie je najvyšším organom spoločenstva a len tento organ je oprávnený  prijímať' závažne rozhodnutia je Vaša osobná účasť  nevyhnutná. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť', prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena  spoločenstva,  ktorému dôverujete alebo inú osobu z Vašej rodiny, aby Valné  zhromaždenie bolo uznášania schopné. Vyplnené splnomocnenie môžete poslať aj poštou alebo mailom na adresy : Starinská 87, 066 01 Humenné,  dudran@centrum.sk, rohunova@azet.sk

     Účasť na VZ sa bude riadiť aktuálnymi pandemickými  opatreniami – povinné prekrytie horných dýchacích ciest / rúško, respirátor/, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk. V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa VZ uskutoční v náhradnom termíne / poprosíme sledovať internetovú stránku : www.urbar-starina.sk  /

Po VZ spoločné posedenie Stretnutie rodákov Stariny 03-04.júl 2021 

Späť