Valné zhromaždenie 19.9.2020

20.08.2020 12:00

Lesopoľnohospodárske   urbárske    pozemkové    spoločenstvo

Starina   so  sídlom  v Snine

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor LPUPS  Starina

so  sídlom   v  Snine   týmto  pozýva  všetkých  členov  spoločenstva  na   zasadnutie

Valného    zhromaždenia,  ktoré  sa  uskutoční  v sobotu  19.09.2020  o 13,00 hod.

Dome vysídlencov Snina

 

Program:

 

                1.  Prezentácia   / od 12,00 – 13,00 /

                2.  Otvorenie

                3.  Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie a overovateľov         

                     zápisnice

                4.  Správa  mandátovej   komisie

                5.  Správa o činnosti  spoločenstva  za r. 2019 a návrh úloh na r.2020

                6.  Výročná správa dozornej rady

                7.  Správa o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2019

.                  8.  Voľba výboru  a  dozornej rady

                9.   Diskusia

               10.  Návrh a schválenie  rozpočtu na rok 2020 

                      a schválenie rozdelenia podielov za r. 2019

               11.  Návrh  a  schválenie uznesenia

               12.  Záver

 

 

Podotýkame, že Vaša  účasť je nutná !!!

 

Vyplácanie podielov podľa výšky podielov bude  len po odsúhlasení VZ ,

preto  ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného  zhromaždenia zúčastniť,

splnomocnite dospelú osobu, aby Vás zastupovala. V prípade neúčasti mate aj inú  možnosť a to takú,  že  svoj hlas /Vami  potvrdené  „Splnomocnenie“/  pošlete na adresu predsedu spoločenstva : PhDr Dušan Drančak  Starinská 87, 066 01 Humenné alebo  predsedníčky  Dozornej rady : Anna Rohunová, Brestovska 190/96 066 01 Humenné.

V prípade, že zhromaždenie  nebude  uznášaniaschopné, čiže nebudeme  mať dostatočný počet  hlasov  ,  nebudú vyplatené  podiely za rok  2019. Podiely Vám môžeme poslať aj na váš účet, číslo uvediete v splnomocnení alebo pošlete mailom p. Drančakovi, p. Rohunovej : dudran@centrum.sk, rohunova@azet.sk

Späť