Zapisnica VZ 2020

27.09.2020 20:32

Zápisnica

z Valného zhromaždenia LPUPS Starina

konaného v Starine dňa 19.09.2020

 

 

Program:

                         Prezentácia   / od 12,00 – 14,00 /

1.      Otvorenie

2.      Voľba mandátovej komisie, volebnej 

        a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice                

3.     Správa  mandátovej   komisie.

4.     Správa o činnosti  spoločenstva  za

        rok 2019 / predseda /

        Hospodárska činnosť v lese rok 2019

        Plán činnosti v lese rok 2020 / hospodár /

5.     Výročná správa dozornej rady / predseda DR /

6.     Správa o hospodárení  s finančnými

        prostriedkami za rok 2019 a návrh rozpočtu na   

 rok 2020  / ekonóm / + návrh výšky podielov, 

 nájmu 2019

7.     Diskusia

8.     Návrh a voľba výboru, dozornej rady

9.     Schválenie  rozpočtu na rok 2020

        a schválenie rozdelenia podielov, nájmu za rok      

 2019

10.   Návrh  a  schválenie uznesenia

11.   Záver

 

 

Bod č.1: Otvorenie

 

     Prítomných privítal predseda PhDr. Drančak Dušan a program po zmene bod 7-8 / opačne / / pripomienka p. Mašková /   bol jednohlasne prijatý. Predseda poprosil prítomných, aby dodržiavali rozostúpi, mali na tvári rúška a nepodávali si ruky – opatrenia Covit 19,  vysvetlil zmenu miesta a termínu konania VZ – Starina.

 

Bod č. 2 : Voľba  návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice

 

 • Do jednotlivých komisii boli zvolení títo členovia :  : 

 

Mandátová komisia :

 

 1. Smoľaková Ľuba   predseda.
 2. Briľak Juraj             člen 
 3. Laský Ján                člen

Volebná komisia a návrhová komisia , skrutátori :

 1. Andrejko Ján     predseda
 2. Gajdoš Fedor    člen
 3. Kolcun Dušan  člen
 4. Macan Andrej   člen
 5. Buša Juraj.       člen

                      

                      

                                                                                               

 

 Overovateľov zápisnice :

                     Smolak Andrej                                                                     

                     Malinič Miroslav

     Ruščanská Mária                                                                                                                    

 

Bod č. 3: Správa mandátovej komisie

      

.   Mandátová komisia po prezentácii členov a predložených splnomocnení konštatovala, že sa zhromaždenia  zúčastňuje 201 členov spoločenstva  z počtom hlasov 622 / max 811 hlasov / vrátane spln./ t.j. 77 %.

Na základe tejto správy mandátovej komisia konštatovala, že VZ bolo uznášania schopné .

 

Bod č. 4:: Správa predsedu spoločnosti a výboru o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie a návrh úloh na rok 2020

 

Predseda spoločnosti Drančak Dušan informoval prítomných o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie. Podotkol, že výbor v tomto roku sa zapojil do jedného projektu – ktorý bol  úspešný a získané prostriedky sa použili na začiatok stavby prevádzkovej budovy spoločenstva a práci v lese - projekt Rozvoj vidieka.  Informoval členov o ťažbe a jej výsledkoch a taktiež o stretnutí rodákov, ktoré sa uskutočnilo 6-7.7.2019 pod priehradou Starina a náklady na dané stretnutie pokryli sponzorské dary. . Predsedajúci vyzval členov na vyjadrenie k prednesenej správe. Zo zhromaždenia neboli k predmetnej správe žiadne pripomienky.

Následne vystúpil hospodár p. Kriška, ktorý členov informoval o činnosti v lese a úlohách v tomto roku.

Bod č. 5: Správa DR o kontrolnej činnosti

 

Správu za Dozornú radu predniesol jej predsedníčka  Rohunová Anna – z pléna neboli vznesené  otázky ani pripomienky.

 

Bod č.6: Správa o hospodárení a účtovnej uzávierke

 

Správu o hospodárení a účtovnej uzávierke predniesla p.Rohunová – ekonómka spoločenstva. V rozprave k tomuto bodu vzniesla pripomienky p. Mašková na ktoré jej odpovedala p. Rohunová / . Správa bola podrobná a v určitých položkách málo rozvinutá .

Predseda oboznámil členov s rozpočtom na rok 2020.

 

Bod č.7:   Diskusia

              p. Kuzma Julius predniesol návrh, aby sa členovia vzdali podielov za tento rok a prostriedky boli použité na zariadenie budovy. Predseda poďakoval za jeho ochotu a návrh, no nakoľko sme boli úspešný     v tomto roku s iným projektom považujeme za správne, aby členovia dostali navrhovanú čiastku.

p. Mašková upozornila na nesprávnosť spôsobu mulčovaniu trávnatých plôch / Agrifop /

p. Smoľak vyzdvihol prácu výboru a to čo za rok dokázal, podotkol, že si zaslúži pochvalu a nie vymyslenú kritiku a nachádzania si dôvodov kritiky – nasledoval potlesk všetkých členov a pokriky na adresu diskutujúcej.

 

Bod č. 8 :  Voľba výboru a Dozornej rady na nasledujúce 4- ročné obdobie 

 

Volebná komisia na základe uskutočnených volieb, kde za každého kandidáta sa hlasovalo samostatne verejným hlasovaním konštatoala, že do výboru boli zvolení títo členovia s počtom hlasov:

1.   Drančak Dušan PhDr.  .587

2.   Andrejko Ján    587

3.   Rovenský Ladislav Mgr   587

4.   Gajdoš Fedor   587.

5.   Kolcun Dušan   587

6.   Macan Andrej   587

7.    Brriľak Juraj   587.

Vyššie uvedení kandidáti boli zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov

Voľba Dozornej rady : do DR boli zvolení títo členovia s počtom hlasov

 1. Rohunová Anna   587
 2. Smoľaková Ľuba 587
 3. Laský Ján  587

Vyššie uvedení kandidáti boli zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov

Pri každom hlasovaní sa zdržali  hlasovania dvaja členovia s počtom hlasov 35.

 

 

Bod č.9: Schválenie  rozpočtu na rok  2020 a schválenie rozdelenia podielov a rok 2019 –

 

    Navrhované materiály boli schválene nadpolovičnou väčšinou / 587 hlasmi /. 

 

Bod č.10: Návrh  a  schválenie uznesenia

 

 

Správu predniesol p. Rovenský  a následne VZ uznesenie  odsúhlasilo.

 

 

Bod č.11: Záver

 

VZ ukončil predseda konštatovaním, že všetky body programu boli vyčerpané. Poďakoval prítomným za účasť a poprial im pevné zdravie. ,

 

V Starine dňa 19.09.2020

 

  

   Z a p i s o v a t e ľ : PhDr Drančak Dušan     ..........................................................  

 

 

 

                                                           Overovateľova zápisnice         Smoľak Andrej  ......................................................

                                                                                                           Malinič Miroslav     ......................................................

                                                                                                           Ruščanská Mária  ....................................................                             

 

Späť