)Hospodáren

zapisnica VZ 2018.pdf (1158976)

 

Cenník drevnej hmoty 2018

 

 

Drevná hmota :

 

Vláknina                                                        40,00 Eur/m3

Výber vlákniny                                              44,00 Eur/m3

Guľatina III.C                                               53,00 Eur/m3

Guľatina III.B                                               63,00 Eur/m3

Guľatina III.A                                               70,00 Eur/m3

 

Cena je platná na odvoznom mieste, z hore uvedených cien sa odráta cena za vykonanú ťažbu.ie

 

Zápisnica

z Valného zhromaždenia LPUPS Starina

konaného v Snine dňa 25.03.2017

 

Program:

                         Prezentácia   / od 12,15 – 13,00 /

 

1.      Otvorenie /Drančak /

2.      Voľba volebnej komisie a návrhovej a mandátovej    komisie

3.       Správa  mandátovej   komisie

4      Správa o činnosti  spoločenstva  za r. 2016 a návrh úloh na r.2017 /Drančak /

      5.  Výročná správa dozornej rady  / Rohunová /

      6.  Správa o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2016  / ekonómka  spoločenstva  /

      7.  Diskusia 

      8. Kooptácia člena výboru / volebná komisia /

      9.  Návrh a schválenie  rozpočtu na rok 2017 

         a schválenie rozdelenia podielov za r. 2016 / Drančak /

     10. Návrh  a  schválenie uznesenia / návrhová komisia /

     11. Záver.

 

Bod č.1: Otvorenie

     Prítomných privítal predseda PhDr Drančak Dušan.   Mandátová komisia po prezentácii členov a predložených splnomocnení konštatovala, že sa zhromaždenia  zúčastňuje 118  členov spoločenstva  z počtom hlasov 567/ max 798 hlásov / vrátane splnomocnení t.j. 71,05 %.

Na základe tejto správy mandátovej komisia konštatovala, že VZ je uznášania schopné .

Bod č. 2-3 : Voľba volebnej komisie a návrhovej a mandátovej    komisie,

-             Následne bol schválený / väčšinou /  program VZ  a komisie v zložení : 

-               Mandátová komisia                                      Kolcun Dušan   predseda.

                                                                                               Andrejko Ján    člen

                                                                                               Smoľaková Ľuba   člen    

 

           Volebnú komisiu                      :                       Hulaj František............  predseda

                                                                                Grecko Štefan............... člen

                                                                                Rovenský Ladislav...........  člen                                                             

                                                                

Bod č. 4: Správa predsedu spoločnosti a výboru o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie a návrh úloh na rok 2016

Predseda spoločnosti Drančak Dušan informoval prítomných o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie. Podotkol, že výbor v tomto roku sa zapojil do troch projektov – z ktorých boli dva úspešné a získané prostriedky sa použili na stretnutie rodákov / VÚC/ a projekt Rozvoj vidieka sa napĺňa .    Informoval členov o ťažbe a jej výsledkoch a taktiež o stretnutí rodákov, ktoré sa uskutočnilo 8-9.7.2016 pod priehradou Starina. Predsedajúci vyzval členov na vyjadrenie k prednesenej správe. Zo zhromaždenia neboli k predmetnej správe žiadne pripomienky.

                 Bod č. 5: Správa DR o kontrolnej činnosti

                správuvu za Dozornú radu predniesola jej predsedníčka  Rohunová Anna – z pléna neboli vznesené  otázky ani             pripomienky.

               Bod č.6: Správa o hospodárení a účtovnej uzávierke

Správu o hospodárení a účtovnej uzávierke predniesla p.Rohunová – ekonómka spoločenstva. V rozprave k tomuto bodu nebola žiadna pripomienka. Správa bola podrobná a prehľadná.

Bod č.7: Diskúsia

-             Diskusia sa niesla v kľudnom ovzduší :

-              p. Simkulet podotkol, že by bolo potrebné v nasledujúcom období ošetriť vysadené stromčeky

-             Predseda spoločnosti informoval prítomných o výsledku súdneho sporu s elektrárňami – kde sa spor prehral                      a čas ukáže, aký to bude mať dopad na spoločenstvo prípadne členov spoločenstva

-             Predseda informoval prítomných o zámeroch výboru, ak by vyšiel projekt Rozvoj vidieka / výstavba skladu a kancelárie, altánkov pre oddych a relax podielnikov /

-             Na podnet predsedu sa navrhovatelia a realizátori projektov / úspešných / pre spoločenstvo dočkajú odmeny vo výške 10 % z výšky dotácie

-             p. Basoš pripomenul, že je potrebné pokračovať vo vybavovaní vrátenia lesov od LPM Ulič

-             členovia spoločenstva odsúhlasili dátum stretnutia rodákov : 8-9.júl 2017

-             nesúhlasili z navrhovaným výpočtom hlasov 1: 10 000m2 / výpočet ostal v pôvodnom výpočte /

-             podiely – kto si nevyzdvihne sa zašlú poštou alebo sa zašlú na účet

-             predseda spoločenstva informoval členov spoločenstva so zámerom výboru  /v prípade úspešného projektu Rozvoj vidieka / postaviť na mieste stretnutia prevádzkovú budovu, ktorá by slúžila členom aj ako sklad na nadobudnuté veci spoločenstva. Členovia daný zámer uvítali, všetko závisí od úspešnosti projektu.

-             p. Simkulet podotkol, že práve v tomto roku sa oslavuje 25 rokov založenia spoločnosti Starina a využila sa prítomnosť p. Kucera, ktorý ako prvý predseda zakladal spoločnosť, aby sa mu poďakovalo za prácu a poprialo  sa mu veľa zdravia a úspechov

Bod č.8: Kooptácia člena výboru / volebná komisia /

Zloženie volebnej komisie:    Hulaj František............   predseda

                                              Grecko Štefan............... člen

                                              Rovenský Ladislav........... člen 

Volebná komisia na základe uskutočnených doplňujúcich volieb, kde za kandidáta sa hlasovalo verejným hlasovaním konštatuje, že do výboru bol kooptovaný p . Gajdoš Fedor s počtom hlasov: 532.

Vyššie uvedený kandidát bol zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov

Bod č.9:  Návrh a schválenie  rozpočtu na rok 2017  a schválenie rozdelenia podielov za r. 2016 / Drančak

      Prítomní po predloženom návrhu hlasovali o rozpočte na rok 2017 ktorý jednomyseľne schválili a taktiež schváli oj pripravenú čiastku 12 000 eur  na vyplatenie dividend podielnikom za rok 2016.

Bod č.10: Návrh  a  schválenie uznesenia / návrhová komisia /

Správu predniesol predseda návrhovej komisie p. Kolcun Dušan a následne VZ uznesenie väčšinou odsúhlasilo.

Bod č.11: Záver

VZ ukončil predseda konštatovaním, že všetky body programu boli vyčerpané. Poďakoval prítomným za účasť a zároveň pozval všetkých prítomných na občerstvenie.

 

V Snine dňa 25.03.2017

 Z a p i s o v a t e ľ : PhDr Drančak Dušan                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Správa o činnosti LPUPS Starina od posledného VZ 2016

 

Vážení členovia spoločenstva,

sme v roku 2017, a schádzame sa aby sme hodnotili uplynulý rok 2016.

K činnosti volených orgánov spoločenstva

     Výbor a DR pracovali v uplynulom roku v zložení tak, ako boli zvolení v r.2016. Výnimkou bola jedna zmena  : na svojom druhom zasadnutí po VZ v apríli 2016 z výboru na vlastnú žiadosť odišiel p. Kosťun – po tom, čo ho členovia výboru odvolali z postu predsedu a po novom hlasovaní sa predsedom stal p. Drančak

 / na dnešnom zasadnutí je potrebné doplniť jedného člena výboru /   

     Výbor v roku 2016  zasadal celkovo 13  krát. Ako aj po iné roky , štandardnými bodmi programu jednotlivých zasadnutí výboru boli:

-       kontroly prijatých uznesení orgánov

-       hospodárska činnosť spoločenstva - predaj dreva, štiepky

-       finančná situácia spoločnosti a stav financií

-       prípravou stretnutia rodákov Stariny.

-       prípravou projektov

Výbor v tomto roku rozpracoval tri projekty, ktoré sa priebežne napĺňali  :

Projekt  Rozvoj vidieka cez PPA agentúru ministerstva poľnohospodárstva, ktorý sme podali v mesiaci máj 2016 a dotýka sa obmedzení v práci pre hniezdenie vtákov v našej lokalite v celkovej výmere do 900 ha s možnou dotáciou do 42 eur na ha – čiže ak by bol projekt úspešný do pokladne spoločenstva by sme mohli získať okolo 35-40 tisíc eur. Tento projekt trvá 4 roky a tieto prostriedky by sme mohli čerpať počas týchto štyroch rokov.

 Ďalším projektom, ktorý sme podali a aj bol úspešný a prostriedky sme obdŕžali bol  projekt Stretnutie rodákov obce Starina a z VUC Prešov sme dostali 1000 eur .

V december sme pripravili a odoslali na úrad vlády projekt : Utopený svet na stretnutie rodákov v roku 2017 a požiadali o dotáciu v programe Kultúra národnostných menšín vo výške 6000 eur.- ovšem projekt bol vyradený z programu pre neoprávnenosť žiadateľa, urbárske spoločnosti nemôžu podávať projekt...

Pokračovali sme v prevádzke vlastnej internetovej stránky (www.urbar-starina.sk) . Stránka sa stala nositeľom informácií a je už v prevádzke 2 roky. Som presvedčený, že členom sprístupnila aktuálne informácie. Boli by sme radi, keby sa stránka stala platformou pre možnosť realizácie sa a výmeny názorov.

V mesiaci máj boli spoločnosti pridelené vstupy  na Starinu. Naša spoločnosť od OU Prešov dostala 70 povoleniek – každý člen výboru dostal 10 ks, ktoré mal rozdeliť po rodinách, aby sme dosiahli čo najširší záber a u každého člena mala ostať aspoň jedná vstupenka pre požičiavanie pre členov urbariátu.  Som si vedomí, že sme neuspokojili každého člena, ale spravodlivejší systém sme nenašli.  

Taktiež sa riešil problém ekonóma spoločenstva, nakoľko p. Petrašová sa vzdala tejto práce a na požiadanie výboru túto prácu zobrala p. Rohunová – robí ju  až doposiaľ. Jej prácu hodnotíme kladne. 

Stretnutie rodákov Stariny sme zorganizovali 9-10. júla 2016 s bohatým programom v sobotu a v nedeľu. Varenie kapustnice, kosenie, vatra, premietanie filmov, kultúrne vystúpenia poľského detského súboru a PUĽSU  sa vydarili a len zúčastnení môžu hodnotiť ich kvalitu a prínos. K tejto príležitosti sme zakúpili dva stany, smetné koše a pódium, ktoré nám  budú slúžiť aj v nasledujúcom období. Finančná stránka tejto akcie bude podrobne uvedená v správe o čerpaní finančných prostriedkov spoločenstva. Ja sa chcem aj touto cestou poďakovať sponzorom, ktorí sa  finančne podieľali na tomto stretnutí a samozrejme členom výboru, členom spoločenstva za prípravu a realizáciu akcie.

Hospodárska činnosť spoločenstva, brigády

Je to jedná z činnosť pre ktorú je vlastne naše spoločenstvo založené a udržiavané. Patrí sem ťažba a predaj dreva, štiepky. Ťažbu a štiepkovanie realizovali firmy Forest plus Belá n/C p. Straka a p. Džupinka./ cennik je zverejnený na internete / V roku 2016 vzhľadom na to, že sme sa zapojili do projektu Rozvoj vidieka sa s touto činnosťou začalo až od 1.septembra / nakoľko v čase hniezdenia vtákov od 1.februára do 30 augusta je zakázané robiť v lese akúkoľvek činnosť / no aj napriek nepriaznivému počasiu sa plán ťažby naplnil a spolu sme v roku 2016 vyťažili 1340 m3  a vyviezli  650 tón štiepky v celkovej hodnote 25 000. eur. Ťažba sa realizovala v lokalitách : Za Darnovom, Nastase,Prepor.   V  Nastase sme robili prebierku s koňmi okolo 100 m3, štiepka za Darnovom , Koncom roka 2016 povodie realizovalo výrub dreva pod elektrickým napätím, ktoré sa odpredá v najbližšej dobe. 

Z technickej oblasti sa v tomto roku upravili skládky za Darnovom, pod Preporom, pripravila sa pôda na športové ihrisko na mieste stretnutia pod priehradou a v nasledujúcom období je nutné investovať do svažníc / za Lančormi –  z Kľukovej Luky na Barankovec  a z Paporti pod Pohar / a taktiež do  pestovnej činnosti.

Drevo vydávali členovia výboru Rovenský a Kolcun, štiepku vydal Macan.

Prehľad ťažby dreva v LSPUS Starina

 

1

 

Ťažba dreva  rok 2016

 

 

Plán ťažby dreva na rok 2016 spolu 

1 350  m3

 

Skutočne vyťažené drevo

1 340 m3

 

Vyťažené drevo za Darnovom, Prepor, Nastas

 

 

 

 

 

Ťažba dreva rok 2017

 

 

 

Plán ťažby dreva na rok 2017                  

1 500 m3

 

Konkrétne :­  Prepor, Nastas, Na Runku -          

 

 

Prebierky – za Lančormi

 

 

2

 

 

 

Ťažba štiepky rok 2017

 

 

 

Plán štiepky

500 tón


Plán činnosti,  hospodárenia, brigádnickej činnosti a rozpočet  na   r. 2017

Mesiac

 

 

Pracovná činnosť

Lokalita

Náradie

Január

 

Vykonanie prebierkovej ťažby dreva,

Nastas

kone, LKT

Marec

 

Valné zhromaždenie

Snina

 

Apríl až Jún

 

Brigáda – príprava ihriska pod priehradou

Pod priehradou

Hrable, motyka, tráva, valec

Jún - Júl

 

Stretnutie rodákov

pod priehradou

 

 

 

 

 

September  až November

 

Začiatok ťažby a štiepkovania

Prerezávky, vyrub nežiaducich drevín, poťažbovú úprava Prebierková ťažba, Sadba stromčekov

Za Darnovom, Nastas,

 

September až November

 

 

Svažnice - realizácia

za Lančormi –  z Kľukovej Luky na Barankovec  a z Paporti pod Pohar

 

December

 

Ťažba a štiepkovanie

 

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu pre rok 2017

P.č.

Činnosť

Hodnota Eur

 

Plánované výnosy

 

1

Predaj dreva a štiepky

28 000

2

Zmluvné prenájmy

2 000

3

Výnosy  celkom

30 000

4

Projekt Rozvoj vidieka

????

 

Plánované náklady

 

5

Práca

6 700

6

Práca lesného hospodára

2 300 s DPH

7

Administratívne náklady a nákup inventáru

1 000 + 2 000

8

Podiely vlastníkom

12 000

 

Služby a nákup priameho materiálu / sadenice.../

4 000 + 1 000

9

Daň OÚ

1 000

10

Výdaje spolu

30 000

11

Projekt  Rozvoj vidieka

????

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Správa  dozornej  rady LPUPS  Starina  za  rok  2016

predložená  na zhromaždení, konanom  v budove

Združenia vysídlencov vodárenskej nádrže Starina

v  Snine   dňa   25.3.2017.

 

 

 

Dozornú  radu  tvoria 3 vlastníci:     Smoľaková  Ľuba - člen

                                                             Hulaj   František  -  člen 

                                                       Rohunová  Anna  -  predseda  

 1.  Činnosť  DR.

V tomto zložení  DR pracovala  2. rok  aktuálneho volebného obdobia.  Predsedu sme nezmenili, ostala som naďalej ja

Keď máme  veci na riešenie, v prípade potreby sa stretneme spolu aj  s výborom .   Na zasadnutia výboru chodí predseda

DR pravidelne na každé  zasadnutie výboru. O všetkom sú  informovaní  aj ďalší  členovia DR. 

2.  Činnosť  výboru.

Za  predsedu  bol  znova  zvolený  Fedor  Kosťun.  Na ďalšom  zasadnutí   došlo k zmene,

členovia urobili   opakovanú  voľbu  a  predsedom sa stal  D. Drančak.  Kosťun  nás trochu prekvapil,  lebo  po  odvolaní z  predsedu,  vyhlásil,  že vo výbore nebude robiť a hneď odišiel.

      Funkcie sa ujal  hneď  Drančak  a teraz   pracuje ako   predseda,  za prácu  predsedu  mal  platené za 9 mesiacov /prvé 3 mesiace mal zaplatené Kosťun/,  ale  Drančak  robí  ďalej  aj  prácu tajomníka,  túto mal  zaplatenú iba  za prvé  3 mesiace roka,  kým tam bol  Kosťun  a ďalej robil  tajomníka bezplatne,  a okrem toho sa staral  aj o internetovú stránku  a to  tiež bezplatne.   

       Mimo týchto prác  sa  pustil ešte do  ďalšej práce,  skúmal,  ako  získať financie a tak

začal  pracovať   nad projektmi, ktoré spomínal v Správe o činnosti za  rok 2016.

 

      Druhou veľkou zmenou v minulom roku bolo, že sa zmenila účtovníčka. Pani  Petrášova  po letnej dovolenke  sa vzdala, doklady neboli  účtované  od januára, preto   členovia výboru  na  čele s predsedom navrhli , aby  účtovníctvo robila Rohunová.

V  prvom rade sme museli objednať  program  na  podvojné  účtovníctvo z dôvodu,  že p. Petrášová pracovala na programe  účtovníctva  Smolník  a tak sme ostali  bez programu. V auguste nám došiel objednaný program  a tak som začala účtovať ja.   Ja som sa informovala  na najbližšom Okresnom Lesnom úrade,  či môžem robiť účtovníctvo, keď som členkou DR,  povedali,  že zakázané  to nie je,  že  záleží od vlastníkov, či súhlasia, aby  som  robila ja.  Preto Vás prosím o  vyjadrenie  sa  k tomto bodu v diskusii. 

     Tým, že som robila účtovníctvo,  z  jednej strany  je dobre, lebo hneď aj  viem, čo a robí, odpadli  aj  veci, ktoré minulého roku neboli v poriadku, ako napr. neúplné dodacie listy, množstvo  odobratej drevnej hmoty  a bločky   za nákup  sa  nevyplácajú za nákup samostatne u ekonómky bez vedomia  o  nákupe  iných  členov výboru,  pretože vyplatenie  za náku

dostanú   iba  na výbore  a  tým pádom  každý  o  akomkoľvek  nákupe  vie.

 Vráťme sa k činnosti výboru.

Pri vydaji  dreva v Starine  boli  hlavne  Kolcun  a  Rovenský  a musím ich pochváliť za zodpovedný postoj k  práci,  lebo nám  úplne vypadli  nedostatky vo výdaji z minulého roka. Andrejka bol dlhšiu dobu PNS, ale na zasadnutie výboru chodil,  aby bol  v obraze, čo sa robí  a zároveň mal na starosti evidenciu Pracovného denníka  aj s popisom prác. Ten som im navrhla robiť z dôvodu,  aby  sme presne  vedeli  kedy,  kde,  na ktorom chotári kto  z nich bol v Starine  v lese  a čo tam robil.

Basoš  do  teréne nechodil,  ale poctivo  na zasadnutia výboru. Macan  bol  pri výdaji  štiepky  vo  februári   5 dní,  ale často  chodil  do Stariny  na zavedenie ťažbára  do porastu  a na  kontrolu  ťažby. Cestovné a telefónne hovory  si neúčtovali  nikto  z nich.

 3. Kontrola dokladov.

Čo sa týka kontroly dokladov, bolo prekontrolovaných:

- 103  účtovných položiek  vedených  na účte v SLSP

-   84   výdavkových pokladničných dokladov

-   14   príjmových pokladničných dokladov

-   11   odberateľských faktúr

-   83   dodacích listov

-     9    dodávateľských faktúr 

Keďže účtovníctvo som robila ja, preto som ich dala prekontrolovať  Smoľakovej a  Hulajovi  a  prezreli  ich  aj  Drančak  ako  predseda a Andrejko ako podpredseda.

Pripomienky  a  návrhy  na   zlepšenie.

1.    /to sa týka skôr nás všetkých /

Robila  som  výpočet podielov minulého roka,  a  aj teraz,  preto  sa  obraciam   na  Vás, 

na vlastníkov,  aby  ste  si  vo  vlastnom  záujme zašli na katastrálny  úrad  a urobili  si  opravu  údajov  /hlavne adresy/.  Prečo? 

lebo sa nám vracajú odoslané pozvánky späť s tým, že je tam:

-  neznámy  adresát

-  zlá  adresa  

-  na LV  sú  vlastníci,  ktorých  dedičstvo nie je  vysporiadané,  sú stále v evidencii.

-  ten istý vlastník má  dve rôzne adresy  /kde máme posielať pozvánku?/

Stáva sa, že nám pošlú  list, alebo  zavolajú,  aby sme opravili  ich dáta, /keď sa im pošle pozvánka/, ale  my   takúto  opravu  nemôžeme  urobiť.   Prečo?  Tieto  údaje  si musíte  zmeniť  len a len  Vy osobne  na katastri,  lebo  o  rok  to  bude  zase aj so zlými údajmi.

2.

Ja som doniesla  zoznam z LV 125 aj s m2 tých, ktorí nemajú vybavené pozemky a tým prichádzajú o hlas pri hlasovaní.   Je nalepený na dverách pred pokladňou, pozrite  si.

3.

Robila  som zoznam vlastníkov z  LV 125 na výpočet podielov aj sumarizovala som počet hlasov na uznášaniaschopnosť zhromaždenia, 

či  schvaľovanie uznesenia  alebo na  voľbu výboru, hovoríme  o vysokom  čísle,  t. j. o  počte hlasov.   

K 31.12.2016   bolo 299 vlastníkov  a 798 hlasov.  Môj návrh  je, aby sa schválilo to, že nebudeme počítať hlasy z 5000 m2 pozemku  na

1 hlas, ale aby sme dali 10000 m2, čím by sme pracovali  nie  so  798 hlasmi,  ale 508 hlasov.

Na schválenie potrebujeme  50% hlasov, preto by bolo  ľahšie  získať  254 hlasov, Ako potrebujeme teraz,  t.j.  399.  Keď to schválite, 

bude  to  platiť  až na ďalší rok, ak nie budeme pokračovať tak ako bolo doteraz. 

4.

Navrhujeme, aby ste  začali používať úhradu  podielov, či  nájmu na účet.  Ak budeme mať Vaše  číslo účtu, IBAN  a BIC,  Vy nebudete prítomní  na  zhromaždení, pošleme Vám na účet. Ide o tých vlastníkov, ktorí  účet majú zriadený. Úhrada na účet je na Slovensku bezplatná, do Čiech cca 2,- eurá.  Tým, ktorí chcú, aby sme poslali   šekom  a  majú  malú sumu, tá  sa ešte zníži o poštovné  a  stane  sa,  že  po odpočítaní poštovného  niet čo poslať.  Ešte  väčší  poplatok  je do Českej republiky.

Na   záver.

DR   odporúča  a navrhuje  zhromaždeniu, aby  schválilo  Uznesenie  z dôvodu  vyplatenia  podielov  a nájmu za  rok  2016,  ktoré  bude po schôdzi.

                                                        

 Za  DR:          A.  Rohunová    Ľ Smoľaková     F.   Hulaj            

 Za  výbor:       D. Drančak       I.  Andrejko        

V Snine,  dňa     25.3.2017           

                                                          Ďakujem  za pozornosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica

z Valného zhromaždenia LPUPS Starina

konaného v Snine dňa 27.02.2016

 

Program:

              Prezentácia   / od 12,15 – 13,00 /

1.      Otvorenie /Drančak /

2.      Voľba volebnej komisie a návrhovej a mandátovej    komisie, skrutátorov, predsedajúceho a overovateľov zápisnice

             3.       Správa  mandátovej   komisie

             4 .      Správa o činnosti  spoločenstva  za r. 2015 a návrh úloh na r.2016  / Kosťun /

            5.        Výročná správa dozornej rady  / Rohunová /

            6.        Správa o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2015  / ekonómka  spoločenstva  /

            7.       Diskusia  / správa hospodára – Kriška /

           8.        Voľba výboru  a  dozornej rady / volebná komisia /

           9.        Návrh a schválenie  rozpočtu na rok 2016 

                     a schválenie rozdelenia podielov za r. 2015 / Kosťun /

           10.      Návrh  a  schválenie uznesenia / návrhová komisia /

           11.      Záver.

 

Bod č.1: Otvorenie

 

     Prítomných privítal poverený  DR a výborom predsedajúci PhDr Drančak Dušan. Na podnet p. Kirňaka sa hlasovalo o tom či schôdzu povedie p. Drančak, nakoľko bola vznesená námietka voči osobe predsedajúceho. Prítomní hlasovaním rozhodli, aby schôdza pokračovala v nezmenenom zložení.   Mandátová komisia po prezentácii členov a predložených splnomocnení konštatovala, že sa zhromaždenia  zúčastňuje 211  členov spoločenstva  z počtom hlasov 651 vrátane splnomocnení t.j. 81,17 %.

Na základe tejto správy mandátovej komisia konštatovala, že VZ je uznášania schopné .

 

Bod č. 2-3 : Voľba volebnej komisie a návrhovej a mandátovej    komisie, skrutátorov, predsedajúceho a overovateľov zápisnice

-             Následne bol schválený program VZ  a komisie v zložení : 

 Mandátová komisia                                      Kolcun Dušan   predseda.

                                                                                 Andrejko Ján    člen

                                                                                 Smoľaková Ľuba   člen    

            Volebnú komisiu                      :                       Hulaj František............  predseda

                                                                                Grecko Štefan............... člen

                                                                                Kirňaková Vlasta...........  člen 

          Skrutátori pre sčítavanie hlasov                                                              

                                                                               Kolcun, Andrejko, Gajdoš F,                                          ,

                                                                               Smoľaková, Grecko, Čukalovský

         Overovatelia zápisnice                             

                                                                               Novozvolení výbor spoločenstva

                                                                                                                             Výsledok hlasovania  Z:208  Zd.:3

Bod č. 4: Správa predsedu spoločnosti a výboru o činnosti spoločenstva za uplynulé      obdobie a návrh úloh na rok 2016

Predseda spoločnosti Kosťun Fedor informoval prítomných o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie. Jedným z najdôležitejších bodov, ktorými sa výbor zaoberal, boli aj práce reagujúce na požiadavky vyplývajúce z prijatej aktualizácie zákona o pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z,z. Výbor s prispením PhDr Drančaka Dušana zosúladil základné dokumenty spoločnosti s ustanoveniami tohto zákona., pričom pripravil nové znenie dokumentov : Rokovací poriadok a Volebný poriadok, zriadil internetovú stránku spoločenstva : www.urbar-starina.sk  Informoval členov o ťažbe a jej výsledkoch a taktiež o stretnutí rodákov, ktoré sa uskutočnilo 12.07.2016 pod priehradou Starina. Predsedajúci vyzval členov na vyjadrenie k prednesenej správe. Zo zhromaždenia neboli k predmetnej správe žiadne pripomienky.

                     Bod č. 5: Správa DR o kontrolnej činnosti

                 Správu za Dozornú radu predniesol jej predsedníčka  Rohunová Anna – z pléna neboli vznesené  otázky ani pripomienky.     

                     Bod č.6: Správa o hospodárení a účtovnej uzávierke

                Správu o hospodárení a účtovnej uzávierke predniesol p. Petrašová – ekonómka spoločenstva / správa bola pripravená aj v písomnej podobe / .                           V rozprave k tomuto bodu. p. Mašková mala dve pripomienky : a to prečo sa v nej neobjavila suma 800 eur, ktorú malo poslať poľovnícke združenie                     a taktiež prečo bolo vyplatených 500 eur tajomníkovi, keď v rozpočte sa to v minulom roku neobjavilo ?  Na prvú otázku odpovedal predseda PZ Mgr                   Buša Ján, ktorý uviedol, že dané prostriedky investovali do občerstvenia na stretnutie rodákov, Druhú otázku zodpovedala predsedníčka DR p.                             Rohunová, ktorá konštatovala, že práca tajomníka sa oproti minulému roku podstatne navýšila / práca so internetovou stránkou spoločenstva a jej                       správou /.  

                    Bod č.7: Diskúsia

 

-              V tomto bode hospodár spoločenstva Ing. Kriška Samuel prítomných informoval o pláne činnosti spoločenstva na rok 2016. Následné prítomní diskutovali o zložení nového výboru – jeho kandidátoch / ktorí písomne potvrdili záujem o túto prácu či už to vo výbore alebo DR / Zo zhromaždenia vyšla a hlasovaním potvrdená pripomienka predsedajúceho kedy by sa malo konať tohtoročné stretnutie rodákov : na návrh p. Drančaka členovia väčšinou hlasov odsúhlasili, aby sa stretnutie uskutočnilo v druhý víkend júla a to v sobotu-nedeľu.

-             VZ zaviazalo výbor :

-             Novelizovať stanový spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z

-             Viesť evidenciu drobného majetku spoločenstva

-             Výdaj dreva a štiepky : môže poverený člen výboru alebo vyškolený člen spoločenstva

              Bod č.8: Voľba výboru  a  dozornej rady / volebná komisia /

                       Zloženie volebnej komisie:    Hulaj František............   predseda

                                                               Grecko Štefan............... člen

                                                                Kirňaková Vlasta........... člen 

                  Všetkým prítomným členom  spoločenstva aj so splnomocneniami boli  odovzdané  hlasovacie  lístky  s počtom hlasov – podľa podielov. Bolo                               vydaných 211 volebných lístkov s počtom 651 hlasov z celkového počtu členov 305 členov a 803 hlasov  čo činilo prítomnosť 81,17 % 

                  Volebná komisia na základe uskutočnených volieb, kde za každého kandidáta sa hlasovalo samostatne verejným hlasovaním konštatovala, že do                           výboru boli zvolení títo členovia s počtom hlasov:

                      1.   Andrejko Ján    634

                      2.   Kosťun Fedor    631

                      3.   Rovenský Ladislav  599

                      4.   Drančak Dušan PhDr  554

                      5.   Kolcun Dušan   503

                      6.   Macan Andrej   447

                      7.   Basoš Eliaš  427

                 Vyššie uvedení kandidáti boli zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov

 

                 Počet hlasov ostávajúcich kandidátov:

                1.     Buša Miroslav  345

                2.     Buša Ján Mgr.   343

                3.     Rohun Ivan   186

                Voľba Dozornej rady : do DR boli zvolení títo členovia s počtom hlasov

                   1.    Smoľaková Ľuba   613

                   2.    Rohunová Anna   599

               3.    Hulaj František   564                                                                                                                                                          Vyššie uvedení                  kandidáti boli zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov

               Bod č.9:  Návrh a schválenie  rozpočtu na rok 2016  a schválenie rozdelenia podielov za r. 2015 / Kosťun

 

               Prítomní po predloženom návrhu hlasovali o rozpočte na rok 2016 ktorý jednomyseľne schválili a taktiež schváli oj pripravenú čiastku 16 048 eur  na                    vyplatenie dividend podielnikom za rok 2015.

             Bod č.10: Návrh  a  schválenie uznesenia / návrhová komisia /

 

          Správu predniesol predseda návrhovej komisie p. Kolcun Dušan a následne VZ uznesenie jednomyseľne odsúhlasilo.

 

            Bod č.11: Záver

 

           VZ ukončil predsedajúci konštatovaním, že všetky body programu boli vyčerpané. Poďakoval prítomným za účasť a zároveň pozval všetkých prítomných na            občerstvenie.

 

            V Snine dňa 27.02.2016

 

  

   Z a p i s o v a t e ľ :PhDr Drančak Dušan                          

 

Prílohy:

-           Správa predsedu spoločnosti a výboru o činnosti spoločenstva za uplynulé   obdobie

-           Správa DR o kontrolnej činnosti

Správa o hospodárení a účtovnej uzávierke, Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia

-           Plán činnosti, hospodárenia, brigádnickej činnosti a rozpočet na rok 2016

-           Uznesenie VZ

-           Prezenčná listina

-           Rokovací a volebný poriadok

 

 

 

 SPRÁVA VÝBORU LPUPS STARINA  sídlo SNINA od ostatného zhromaždenia

 

Výbor zvolený na zhromaždení dňa  15. Marca 2015 rokoval v roku 2015 sedemkrát a v roku 2016 jedenkrát.

Na zasadnutí dňa 30. Marca 2015 sa zaoberal voľbou predsedu, podpredsedu a tajomníka. Do týchto funkcií boli zvolení:

PREDSEDA -           FEDOR KOSŤUN

PODPREDSEDA –   ANDREJ MACAN

TAJOMNÍK -           PhDr. DUŠAN DRANČÁK

 

Zároveň výbor vzal na vedomie, že za predsedu dozornej rady bola zvolená Anna Rohunová. Po vzájomne vymenených telefonických kontaktoch, si  ďalej  výbor stanovil prioritné úlohy, ktoré je žiaduce v nasledujúcom období prehodnotiť:

 –  odborného lesného hospodára,

-   odberateľa dreva,

-   prípravu júlového stretnutia rodákov

-   zmluvy s Poľovníckou spoločnosťou GAZDORAŇ.

 

Na zasadnutí dňa 4. mája 2015 výbor zhodnotil pestovateľskú činnosť, štiepkovanie a v rámci ťažby odvoz pripravenej drevenej hmoty. Ďalej sa výbor rozhodol po hlasovaní ukončiť činnosť odborného lesného hospodára s Ing. Igorom Rudíkom a dať mu výpoveď. Uznieslo sa, že funkčná urbárska píla bude uskladnená u Ivana Andrejka. Tiež si výbor prerokoval výšku odmien takto:

Predseda                                100 Eur mesačne

Podpredseda                          20 Eur za zasadnutie

Tajomník                                500 Eur ročne

Členovia výboru                     15 Eur za zasadnutie

Ekonómka                              700 Eur ročne

 

Na tomto zasadnutí prišiel odovzdať odovzdávajúcim protokolom písomnú agendu za predchádzajúce volebné obdobie novozvolenému tajomníkovi a predsedovi guľaté razitko spoločenstva, ktoré sa výlučne používa v banke na výber financií z účtu.

 

Zasadnutie výboru konané dňa 26. Mája 2015 rozhodlo  o odstavení ťažby a štiepkovania odberateľovi Jurajovi Džupinkovi. Schválilo vyhlásenie ponuky na prácu odborného lesného hospodára. Zoznámilo sa s listom z polície, kde predmetom vypočúvania bolo, či urbariát dával súhlas na drevo pre domácnosť Petra Kapraľa zo Stakčína. Moja výpoveď bola, ž takýto súhlas sme nikomu nedali a ani takúto informáciu nemáme. Výbor odsúhlasil, že kto bude vydávať drevo pri ťažbe bude mať odmenu 20 Eur. Odmenu bude mať aj predseda dozornej rady - a to vo výške 15 Eur za účasť na zasadnutí. Ďalej si členovia výboru rozdelili úlohy v súvislosti s organizovaným Stretnutia rodákov pod hrádzou VN STARINA na deň 12. 07. 2015. Zasadnutie výboru, ktoré sa konalo 10.06.2015 jednalo o ponuke na ťažbu drevnej hmoty a rozhodlo sa pre odberateľa Vladimíra Straku, ktorý ponúkol vyššiu  cenu (o 4 eura viac za 1 kubický meter). Štiepku bude naďalej vykonávať odberateľ Juraj Džupinka. Výbor zhodnotil prípravu prác na Stretnutie rodákov. Zobral na vedomie aj zriadenie internetovej stránky URBAR STARINA (odmena 85 Eur).

 

Členovia výboru na rokovaní dňa 29. 07. 2015 po zhodnotení stavu ťažby a štiepky, sa zoznámili s novým odborným lesným hospodárom Ing. Samuelom Kriškom, s ktorým bola uzatvorená  zmluva dňom  01. 08. 2015. Potom výbor pozitívne zhodnotil konané Stretnutie rodákov  pod hrádzou VN STARINA.

Podobne aj na rokovaní výboru dňa 06.11.2015 hlavným programom bolo hodnotenie stavu ťažby a štiepky, ale aj ďalšie aktuálne úlohy ako jednanie  so štátnym  dozorom, protipožiarnou prehliadkou, odvolanie sa proti neúspešnému súdnemu rozhodnutiu v spore s Východoslovenskou energetickou  distribučnou a. s. Košice, ako aj  zoznámenie sa so zápisnicou Lesného úradu vo veci neplatnosti zvoleného nášho terajšieho výboru.

 

Aj na rokovaní výboru  dňa 12.12.2015 prioritou jednania bolo hodnotenie ťažby a štiepky, ale aj zabezpečenie úloh po vykonanom kontrolnom dní hasičov a tiež novým spôsobom vydávania povoleniek podielnikom pre vstup na pozemky spoločenstva (kontrola na vstupnom domčeku).

 

Januárové rokovanie výboru dňa 15. 01. 2016 zhodnotilo stav finančnej situácii za minulý rok 2015. Celkový stav na účet spoločenstva k 31. 12. 2015  bol 22 000 Eur a začiatkom januára prišlo na účet ďalších 2 000 Eur.

 

Ďalej sa výbor zaoberal prípravou dnešného zhromaždenia, keďže z Okresného Úradu – pozemkového a lesného odboru, po sťažnosti na Ministerstve musíme vykonať novú voľbu výboru, pretože minuloročnou  voľbou nemali zvolení členovia dostatočný počet hlasov.

 

Ako predseda spoločenstva som sa pravidelne zúčastňoval na poradách  organizovaných vodárenskou spoločnosťou na ochranu vôd VN STARINA, ako aj súdnych pojednávaní pri vedenom spore s Východoslovenskou energetickou distribučnou a. s. Košice.

Do  potvrdenia registrácie nového výboru  a predsedu, som úzko spolupracoval s ekonómkou a dovterajším tajomníkom, aby boli nerušene vyplácané schválené dividendy. Registráciu nového predsedu a výboru z OÚ-PLO Snina sme obdržali dňa 21. 04. 2015.

 

Na základe  uvedeného sme vykonali zmenu disponovania s účtom spoločenstva v Slovenskej sporiteľni. Právo disponovať  s účtom teraz má  Fedor Kosťun, Andrej Macan a Phdr. Dušan Drančák. Aj vybavenie  súhlasu  na konanie stretnutia Rodákov z útvaru životného prostredia Okresného úradu a sponzorstvo z Agrifopu a Obecného úradu Stakčín  bolo  na mojej osobe. Prípravu stretnutia si po prvýkrát vzali za svoje poľovníci a myslím si, že sa zhostili veľmi dobre tejto úlohy. Dovoľte mi preto  vysloviť im poďakovanie a verím, že sa úspešne zhostia aj tohtoročného stretnutia našich rodákov. Žiada sa poďakovať aj tajomníkovi  PhDr. Dušanovi Drančakovi za moderátorskú prácu na stretnutí.

 

Som  presvedčený, že na dnešnom rokovaní zhromaždenia nášho LPUPS STARINA so sídlom Snina, budete pristupovať aktívne ako pri voľbe nového výboru, tak aj s podnetnými návrhmi na celkové zlepšenie činnosti nášho spoločenstva.

 

V Snine 27. 02. 2016

                                                                                                          Fedor KOSŤUN       Predseda

 

 

 Návrh uznesenia Valného zhromaždenia (VZ) Lesopoľnohospodárskeho urbárskeho pozemkového spoločenstva Starina

 

Dátum konania VZ:                                                                       27.02.2016

Miesto konania VZ:                                                                       Snina

Počet oprávnených hlasov:                                                            802

Počet prítomných hlasov:                                                              651

Počet hlasov za prijatie uznesenia ako celku:                                   651

                     proti                                                                      0

                     zdržali sa                                                                0

1)        VZ berie na vedomie:

-      Správu predsedu spoločnosti a výboru o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie, a sprievodné správy

    -             Správu DR o kontrolnej činnosti

    -             Správa o hospodárení a účtovnej závierke

    -             Plán činnosti,  hospodárenia  na r. 2016

 

2)        VZ schvaľuje:

-             Rokovací a volebný poriadok  LPUPS

-             Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :    Kolcun Dušan   predseda.

                                                                                         Andrejko Ján    člen

                                                                                         Smoľaková Ľuba   člen             

           Volebnú komisiu v zložení :                           Hulaj František............  predseda

                                                                            Grecko Štefan............... člen

                                                                             Kirňaková Vlasta...........  člen 

                                                                                     

                                                                                                                               ,

          Skrutátorov pre sčítavanie hlasov                 Smoľaková, Grecko, Čukalovský, Kolcun. Andrejko, Gajdoš F.

                                                                    

          Výbor spoločenstva v zložení :

 

                                                                                                        1.   Andrejko Ján    634

                                                                                                        2.   Kosťun Fedor    631

                                                                                                        3.   Rovenský Ladislav  599

                                                                                                        4.   Drančak Dušan PhDr  554

                                                                                                        5.   Kolcun Dušan   503

                                                                                                        6.   Macan Andrej   447

                                                                                                        7.    Basoš Eliaš  427

-                   

-                Dozornú radu v zložení :

                       

                                                                                                1.Smoľaková Ľuba   613

                                                                                                2.Rohunová Anna   599

                                                                                                3.Hulaj František   564

             

                                                                                                                        

-             Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia a výplatu podielov v celkovej sume 16 048  Eur, s prerozdelením  podľa veľkosti podielov. Zároveň schvaľuje lehotu na vyplatenie nevyzdvihnutých podielov v dĺžke 3 roky. Po uplynutí tejto lehoty budú nevyzdvihnuté podiely prevedené do hospodárenia spoločnosti.

 

 

                                                                                                                     

3)        VZ ukladá výkonnému výboru:

 

-             Novelizovať stanový spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z

 

-             Viesť evidenciu drobného majetku spoločenstva

 

-             Výdaj dreva a štiepky : môže poverený člen výboru alebo vyškolený člen spoločenstva

 

-             Zorganizovať stretnutie rodákov dvojdňové v druhý júlový víkend 

 

-             Dozorná rada pri kontrolnej činnosti / výdaj dreva a štiepky / má nárok na odmenu + cestovné z miesta bydliska  - 4x v roku

 

 

 

 

 

V Snine   27.02.2016

 

 

  Za návrhovú komisiu: predseda          Kolcun Dušan      .....................................

                                         člen             Andrejko Ján         .....................................

                                         člen              Smoľaková Ľuba    .....................................

 

 

Správa  dozornej  rady  za  rok  2015, predložená na  

     zhrhromaždení, konanom  v  spoločnej budove 

          vysťahovalcov  v  Snine   dňa  27.2.2016.

 

Dozorná  rada

Lesopoľnohospodárskeho  urbárskeho  spoločenstva   Starina

                   v zložení         Rohunová  Anna  -  predseda  

                                          Smoľaková  Ľuba - člen

                                          Hulaj   František -  člen 

predkladá   zhromaždeniu    správu   za  rok 2015:

        a/  o  činnosti  samotnej  DR,  

        b/  o  činnosti  výboru, 

        c/   o  výsledkoch  kontrolnej  činnosti  a  návrhoch  na  zlepšenie.

 

 a/ o činnosti samotnej DR

Dozorná  rada   sa  zúčastňovala    na     zasadnutiach   výboru   v počte   jedného   člena  DR, v  našom prípade  sa  zúčastňovala   Rohunová.   

 

b/ o  činnosti  výboru 

Výbor  sa  schádzal  podľa  potreby.  V minulom  roku  to  bolo  9x.

Dôležité veci, ktoré sa týkali  riešení so štátnymi organizáciami, napr. súd, polícia,  lesný  úrad  či  kataster,  riešil  Kosťun - predseda.

Zápisnice   zo  zasadnutí  výboru  písal   Drančak - tajomník,  ktorý  veľmi  prispel  aj  k  tomu, že  konečne  už  má  naše  spoločenstvo   internetovú stránku.   Je tam  už teraz oproti  minulým rokom dosť informácií,  fotografií  a i.,  napr.  stanovy, zmluvy, evidencia členov,  ale  hlavne

   -  sú  tam  aj  mailové  stránky  členov výboru, kde   môžete  poslať  svoje      

      pripomienky,   námietky,  návrhy,   či  akékoľvek  otázky  s  tým  súvisiace.

Na   začiatku   výbor   riešil   aktuálne  otázky, ktoré  sa  týkali  v prvom rade   ťažbára   a  odberateľa  drevnej  hmoty   a  štiepky   a  lesného hospodára.  

Ďalším  dôležitým   bodom  bola  príprava  stretnutia  rodákov,  na  príprave  ktorého  sa  podieľali všetci,  kde  napr.  Andrejko  zabezpečoval pódium, Kosťun  ozvučenie,  farára,  Kolcun  a Rovenský odpadové koše  a hygienu,  Drančak  ako moderátor celého  stretnutia sa staral  o športové hry  a celý  kultúrny program,  Macan  mal na starosti vykosiť  a vyčistiť  celú plochu,   Basoš  zabezpečil lekára.   

Ako sa Vám stretnutie páčilo,  musíte  posúdiť  Vy.  Snažili  sa,   lebo  chceli byť  lepší  ako  predošlý  výbor  a nakoniec  sa  to  odzrkadlilo  na podieloch,  ktoré   sú  vyššie  oproti  minulému  roku   o  86%.

c/ o   výsledkoch  kontrolnej  činnosti  

Samostatnou     kontrolou  účtovnej  dokumentácie   a  ostatných  dokladov   neboli   zistené    nedostatky.     

 

Nedostatky  boli  zistené pri  inventarizácii  drobného  hmotného   majetku  spoločenstva,   evidencia  nebola  žiadna, ale  spoločenstvo  vlastní  motorovú  pílu a tu sme zaradili do evidencie  a tá  bude pokračovať naďalej.   Teraz   napr.  Drančak  zakúpil  termosky  na  kávu,  nie je to jednorazový spotrebný  inventár,  ale  môže  sa   používať  dlhodobo  napr. na   stretnutiach rodákov alebo  na ďalších  zhromaždeniach. 

 

O finančných  prostriedkoch  nebudem hovoriť,  o tých  povie  účtovníčka,   

ale   ohľadom   vedenia  účtovníctva  DR   konštatuje,  že  doklady  sú  vedené  prehľadne  a    majú  potrebné  náležitosti.

 

K   31.12.2015   bolo  skontrolovaných   zúčtovaných :

-  66  VPD,  

-  62  účtovných položiek  s  príslušnými dokladmi  v  SLSP,  

-  10  dodávateľských  faktúr 

-  79 dodacích  listov ,   ale   musím  povedať,  že  s  tými  bol  najväčší

   problém   skontrolovať,    lebo boli vypísané  nedostatočne   a to :

-  nebolo  dodržané  poradie  DL, 

-  keď tam  bol dátum, nebolo množstvo,

-  keď bolo množstvo,  nebolo číslo vagóna, nebola  udaná  stanica   

   nakládky,   

-  nebolo  udané  správne  pomenovanie  drevnej  hmoty,

   ale  sú to chyby,  ktoré  nenarušili  výsledky hospodárenia  a tie

   verím,  že  v  budúcom  období   sa  už   nevyskytnú.

 

       Pripomienky  a  návrhy  na   zlepšenie.

1.    V  budúcnosti   treba   do  výboru  a  DR    navrhovať a  voliť

        takých  členov,    ktorí   drevnú  hmotu  poznajú  a vedia  drevo

        zatriediť  podľa  kvality   a  nie,  aby  množstva   a kvalitu

  drevnej hmoty  nám  diktoval   odberateľ.

2.    Vo  výbore  má  byť  taký  človek,   ktorý   keď   dostal  dôveru 

     spoluvlastníkov,    má  sa  tak  k ním  a  k   lesu  aj  správať,  čiže  má byť  dôveryhodný    a  taký,  ktorý   má   čas,  ochotu   a záujem  robiť  zodpovedne.   V  opačnom   prípade    sa  do  výboru   tlačí      len preto, že mu ide len o kariéru.   

  3.  Majú  tam  byť  ľudia,  ktorí  vedia, čo  je   hmotná  zodpovednosť, aby  naše  podiely  neodišli  na  pokuty.

4.   Možno by  bolo  dobré  dať do    uznesenia,   aby  DR     

       niekoľkokrát  do  roka  mohla  ísť  do  Stariny do  lesa  len  tak 

       náhodne  na obhliadku  nakládky  dreva,   s tým, že bude mať za ten deň  aj  odmenu,  lebo  doposiaľ  to  tak nebolo.

       Prečo  dávam tento návrh?   Preto,  že  výbor   sám    neschváli,  

       aby   šiel   niekto   nečakane  k  ním  na  kontrolu,  keď  sa  vydáva

       drevná  hmota.   Možno  je  to  nezvyčajné,  ale   tým  by  sa   nikto 

       nedostaval   do  podozrenia   pre  iné  obchody.       

    

         

Na   záver.

 

DR   odporúča    zhromaždeniu,   aby  vlastníci  neodišli  skôr,  kým  nebude    zvolený  výbor  a  aby   zvážilo  voľbu  členov  do  výboru,  pretože  od nich  závisia   naše   budúce   podiely.

DR   navrhuje    Uznesením    schváliť   vyplatenie   podielov   zo  zisku  pre  členov  spoločenstva   za  rok  2015,  ktoré  bude  na  konci  schôdze, ďakuje  výboru  za  vykonanú  prácu,

a  novozvolenému   výboru  želá  veľa  síl,  zdravia  a  správnych  rozhodnutí.

 

 Za  DR:          A.  Rohunová               

                          Ľ. Smoľaková  

                          F. Hulaj              

 

 Za  výbor:    F.  Kosťun    

                         D.  Drančak  

 

V Snine,  dňa     27. 2. 2016