Táto stránka prináša prehľad vybraných zákonov a predpisov. Na ich prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program AdobeReader, ktorý si môžete stiahnuť tu.

 

Zákon 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  pdf

 

Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách 

Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch   www.nlcsk.sk/files/411.pdf

 

Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Vyhláška 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii

www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/Documents/zakon_297_2011.pdf
 

Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu...

Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

  

Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb

Oblasť poľovníctva

 

Zákon 274/2013 Zb. o poľovníctve plné znenie

www.zakonypreludi.sk/zz/2009-274

Vyhláška 344/2009 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Vyhláška_344_2009_ktorou_sa_vykonáva_zákon_o_poľovníctve.doc (634,5 kB)

Nariadenie vlády SRR č.352/2009 Z.z.

Nariadenie_vlady_SR_c.352_2009.pdf (102010)

Vyhláška č. 421 z 2.12.2013 ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

vyhláška_421-2013-1_spoločenská_hodnota_poľ._zveri.pdf (37,8 kB)

Kritéria chovnosti aj so zmenou v roku 2014

 v poľovnej oblasti Poloninské Karpaty

Kriteria_chovnosti_aj_so_zmenou_v_roku_2014_v_poľovnej_oblasti_J_XXIV__Poloninské_Karpaty,.doc (70 kB)

 

 

 

 

Oblasť lesného reprodukčného materiálu

 

 

 

Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti

Zákon 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov

Vyhláška 501/2004 Z.z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní

Ostatné zákony

 

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov