Stanovy

 
Zmluva o spoločenstve pdf
 
Stanovy Lesopol'nohospodárskeho urbárskeho pozemkového spoločenstva STARINA, sídlo Snina pdf
 
 
                                                                      ZMLUVA NA PREDAJ DREVNEJ HMOTY

               uzavretá podľa § 409  a násl. Obchodného zákonníka – / ďalej ako zmluva /

I.

Zmluvné strany

 

Predávajúci:

Obchodné meno:      Lesopoľnohospodárske urbárske pozemkové spoločenstvo Starina

Sídlo:                          Letná 2404, 069 01 Snina

Zastúpený:                  PhDr Dušan Drančak - predseda

IČO:                           17149959

IČ DPH:                     2020764185

Bankové spojenie:      SLSP Snina SK26 0900 0000 0000 8691 9877

Zapísaný:                    v OPP a LH 434/97

/ ďalej – predávajúci  /

 

Kupujúci:                 

Obchodné meno: FOREST PLUS, s.r.o   

So sídlom:                  Vihorlátska 296/119 067 81 Belá n/C          

Zastúpený:                  Vladislav Straka - konateľ

IČO:                           45426058

DIČ:    DPH               SK 2022992312        

Bankové spojenie:      ČSOB Snina

Číslo účtu:                  4010864222/7500

Zapísaný:                    OS Prešov odd. sro vl. č. 22734/P

 

   /  dalej -  kupujúci /

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

  Zmluvné strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

II.

Predmet zmluvy

2.1.Kupujúci sa zaväzuje vykonať ťažbu dreva  na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase a podmienkach dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, v Objednávke k zmluve a v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas.

III.

Cena služby

3.1.Zmluvné strany sa dohodli, že cena za mernú jednotku je stanovená na základe dohody medzi predavajúcim a kupujúcim.  Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady k.

3.2.Dohodnutá cena    : Vláknina / 8-60 cm/ - 32.50, Výber / 20-60 cm / 37.50, Guľatina 3C – 47.00, Guľatina 3B – 52.00, Guľatina 3A / 35 / - 55.00, Guľatina 3A / 50 / - 67, Guľatina 3A+ / 48 a viac / - 75.00 eur

3.3.. Z horeuvedenej kupnej ceny za m3 drevnej hmoty bude odrátaná  cena za ťažbu drevnej hmoty vo výške /13 -16 EUR  / m3  a práca s koňmi vo výške ..20 eur

3.4. Splatnosť faktúr je stanovená na 21 dní od jej vystavenia  predavajúcim

IV.

Čas a miesto plnenia

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Platnou sa stane po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami a  platnosť zmluvy končí dňa  31.12.2017.

4.2  Predavajúci sa zaväzuje kupujúcemu vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú špecifikované na základe Objednávok k tejto zmluve. V objednávke k zmluve zmluvné strany dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác, množstvá a termíny pre začatie a ukončenie prác. Objednávka k zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky postupne podľa potreby. 

V.

Osobitné ustanovenia

5.1 Predávajuci  preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác kupujúcemu. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné strany formou Zákazkového listu.

5.2 Pri vykonávaní služby postupuje kupujúci samostatne a zodpovedá za škody spôsobené predávajúcemu ako aj tretím osobám na mieste výkonu prác.

.  5.3   Pri plnení predmetu zmluvy kupujúci zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za   svojich zamestnancov

.               Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 (zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti  ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška     46/2010 Z.z.)

všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na   pracovisku

dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich   pracovníkov a subdodávateľov

5.4.Kupujúci bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.

5.5.Predávajúci je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak predávajúci zistí, že kupovateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na vykonávané práce definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností – predávajúci je oprávnený dožadovať sa toho, aby kupujúci odstránil vzniknuté chyby. Počas výkonu kontroly predávajúci zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

 5.6 Ťažba dreva

a)       ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu,

b)      zabezpečiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spiľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákmi okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača 

      (Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizácii, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeň)

c)      uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny

d)     na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka

e)      zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu

f)    vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (dĺžka výrezov 6 m a menej s presnosťou na dm; dĺžka surových kmeňov a výrezov nad 6 m s presnosťou na 0,5 m zaokrúhlené nadol, povinná nadmiera sa do dĺžky nazapočítava. Stredná hrúbka výrezov a surových kmeňov 20 cm a viac sa meria dvomi na seba kolmými meraniami a priemer sa zaokrúhľuje na celé cm nadol. Drevná hmota do 20 cm sa meria jedenkrát a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

5.7       Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

a)      minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr  v porastoch používaním primeraných technologických postupov  a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)  

b)      ošetriť na svoje náklady poranenia  stromov vzniknuté odretím kôry schválenými  fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia.

c)Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:       

cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa

zostávajúce  stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu

hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu

Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:  

na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%

na ostatnej ploche - určené v „Zákazkovom liste“

d)     prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podložia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami

e)      pokryť dopravné trasy približovania dreva  v bahnitých alebo lanovkových  terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)

f)       pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.

g)      vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:

-       denne, po skončení pracovnej smeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov

-       denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov

-       denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odviesť zrážkové vody

-       denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním

-       stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátenie do pôvodného stavu)

-       vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenou zeminou alebo  ťažbovými zvyškami

-       zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu

h)      použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

5.8      Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi

a)      nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej ako 25 m od brehovej čiary vodného toku alebo nádrže a od studničiek a prameňov.

b)      odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti

VI.

Ukončenie zmluvy

6.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä :

  • meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.

·         porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,

·         vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané

·         poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla predávajúcemu  škoda,

·         nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb,

·         nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom v objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom liste,

·         iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,

·       preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené kupujúcim

6.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok predávajúceho na odstránenie  zistených vád už poskytnutej služby.

6.3 Písomnou výpoveďou zo strany predávajúceho bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

6.4 Dohodou zmluvných strán.

VII.

Záverečné ustanovenia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov predávajúci, resp. kupujúci.

7.2  Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého  na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

7.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov,    dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa považujú za doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.

7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až    následne  cestou príslušného súdu.

7.6 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä primerane ustanoveniami upravujúcimi zmluvu o dielo. Ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou a obchodným zákonníkom sa spravujú ustanoveniami občianskeho zákonníka.

7.7  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovnik: 1x predávajúci, 1x kupujúci.

7.8  Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

7.9  Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli,  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

7.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov na internetovej stránke urbárskej spoločnosti Starina

7.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.