Rokovací a volebný poriadok

26.01.2016 13:48

Rokovací poriadok orgánov

 

   Lesopoľnohospodárke urbárske pozemkové spoločenstvo Starina v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z.. o pozemkových spoločenstvách, vydáva tento Rokovací poriadok spoločenstva Starina.


Článok 1 – Zhromaždenie

 

Zvolanie otvorenie a vedenie zhromaždenia

 

1.   Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Pozvanie sa uskutoční prostredníctvom pozvánky, ktorú výbor zverejní na internetovej stránke spoločenstva a zaslaním pozvánok členov spoločenstva na adresu člena. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

 

 Zhromaždenie  je oprávnené :

 

a)      schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

b)      schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c)       rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,

d)      rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, a o zlúčení spoločenstva s inými spoločenstvami,

e)      rozhodovať o zrušení spoločenstva,

nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. V ostatných prípadoch  vymenovaných zákonom (§ 14, ods. 4), zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. V bežných veciach riadenia zhromaždenia rozhoduje  prostou väčšinou.

 Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 6. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o týchto veciach:

f)        schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

g)      schvaľovať stanovy a ich zmeny,

h)       rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,

i)         rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, a o zlúčení spoločenstva s inými spoločenstvami,

j)         rozhodovať o zrušení spoločenstva,

k)       voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva

Člen spoločenstva sa môže dať zastúpiť iným členom na základe písomného splnomocnenia. Registráciu členov  na zhromaždení realizuje výborom poverená osoba (y) a jej správnosť overuje dozorná rada.

3. Rokovanie zhromaždenia otvára a vedie výborom poverený člen spoločenstva (predsedajúci). Na začiatku oznámi zhromaždeniu výsledok prezentácie a stav účasti podielnikov na rokovaní, a prehlási tak zhromaždenie za legitímne a uznášaniaschopné.

 

4.  Predsedajúci  na návrh výboru určí počet osôb, ktoré budú zrátavať hlasy (skrutátori) a zapisovateľa z rokovania. Dá schváliť  dvoch členov spoločenstva za overovateľov zápisnice  ,ktorých navrhne výbor a títo môžu byť z pléna doplnený alebo pozmenený. V prípade návrhu výboru dá schváliť komisie pre rokovanie( návrhová, volebná).

 

5. Predsedajúci predloží na schválenie   program rokovania zhromaždenia, tak ako bol oznámený členom v pozvánke. Po jeho schválení, prípadne schválených doplňujúcich návrhoch sa rokovanie zhromaždenia riadi schváleným programom a rokovacím poriadkom.
 

Spôsob hlasovania, prerokovávanie bodov programu, a prijímania návrhov a uznesenia

 

1 Zhromaždenie rozhoduje výhradne verejným hlasovaním. Každý člen obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s počtom vlastných a zastupujúcich hlasov na základe splnomocnenia. Hlasovacie lístky musia byť opatrené pečiatkou spoločnosti. Hlasovanie sa uskutočňuje na základe vyzvania predsedajúceho k hlasovaniu zdvihnutím lístku tak, aby skrutátori mohli hlasy spočítať. Spočítané hlasy za, proti a zdržal sa hlasovania skrutátori nahlásia predsedajúcemu, ktorý vyhlási výsledok hlasovania.  Pre prijatie návrhu platí ustanovenie čl.1, ods. 2 tohto poriadku.

 

2.  K prerokovávaným bodom programu predsedajúci otvára krátku rozpravu a priestor na otázky, podanie návrhov prípadne doplnkov . Sú prípustné iba príspevky týkajúce sa prejednávanej veci. Časový limit na 1.  otázku, prípadne návrh je stanovený v rozsahu 1 minúty. Limit môže byť predsedajúcim predĺžený o ďalšiu minútu. Predkladateľ správy alebo člen výboru zodpovie na otázky, prípadne návrhy ,alebo námietky. Návrhy na zmeny, alebo na uznesenie podávajú členovia ústne alebo písomne. Musia byť zrozumiteľné a vykonateľné. Ak takéto nie sú, predsedajúci vyzve predkladateľa k ich úprave a ak ani tak nie je návrh jasný a zrozumiteľný predsedajúci o ňom hlasovať nedá.

 

3. O návrhoch  a uzneseniach k správam dá predsedajúci hlasovať po skončení prerokovávanej správy. O každom návrhu sa hlasuje zvlášť v poradí ako boli predkladateľmi prednesené. V prípade pripraveného písomného návrhu na uznesenie má prednosť  prednesený pozmeňujúci návrh. Až po jeho prijatí, alebo odmietnutí sa hlasuje za celkové uznesenie. V prípade ak sa dva ,alebo viacej návrhov týka rovnakej záležitosti, a tieto sa vzájomne vylučujú, hlasuje sa o nich v poradí, ako boli podané. Pokiaľ dôjde k prijatiu jedného z nich, o ďalších sa už nehlasuje. Taktiež sa nehlasuje ak sú podané  návrhy neuskutočniteľné.

4. Ak je v programe zaradená všeobecná rozprava (diskusia) predsedajúci ju riadi tak, aby  každý, kto sa verejne prihlási mohol vystúpiť a predniesť svoj príspevok. Ak sú prednesené návrhy dá o nich na záver rozpravy hlasovať. Časový limit na jeden príspevok sa stanovuje v rozsahu 5 minút. Člen výboru, alebo oslovený člen spoločenstva diskutujúcim má právo na prednesený problém reagovať.

5. O predčasnom ukončení diskusie rozhoduje zhromaždenie na návrh predsedajúceho

6. Hostia prizvaní výborom  na rokovanie majú možnosť vo všeobecnej rozprave vystúpiť. Ak  chcú podať návrh, aby o ňom zhromaždenie hlasovalo,  musí si ich  návrh  osvojiť člen spoločenstva a tak ho  predložiť na hlasovanie.   

7.  Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania a prijatí uznesení predsedajúci rokovanie zhromaždenia ukončí.

 

Zápisnica z rokovania zhromaždenia

1. O rokovaní zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať :

 
       a) dátum a miesto konania zhromaždenia

       b) prijaté uznesenia

       c) výsledky hlasovania

       d) neprijaté námietky členov a členov orgánov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

2. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina s podpismi zúčastnených na zhromaždení, a všetky materiály prerokovávané a zhromaždením schválené.

3. Zápisnicu o rokovaní zhromaždenia podpisujú predseda, zapisovateľ a overovatelia zápisnice. 

4. Zápisnicu zo  zhromaždenia výbor zverejní do 10 dní na webovej stránke spoločnosti.

Článok 2 - Výbor


1. Riadne rokovanie výboru sa koná podľa potreby, najmenej však štyri krát ročne. Výbor zvoláva a riadi predseda, počas jeho neprítomnosti ho môže nahradiť člen výboru zapísaný v registri. V prípade potreby môže schôdzu výboru zvolať aj nadpolovičná väčšina členov výboru. V naliehavých prípadoch sa zvoláva mimoriadna schôdza výboru. Schôdza výboru môže byť zvolaná aj na podnet nadpolovičnej väčšiny členov dozornej rady.


2. Výbor na svojich rokovaniach prejednáva operatívne otázky dotýkajúce sa hospodárenia, zveľadenia, úpravy, ochrany urbárskeho majetku a práv svojich členov, otázky obchodno-technické, ako aj ochrany prírody. Pri svojej činnosti a rozhodovaní rešpektuje platné právne predpisy

3. Rokovanie výboru otvára a vedie predsedajúci, ktorým je spravidla predseda. Predsedajúci predloží návrh na schválenie programu rokovania výboru. Určuje zapisovateľa.

4. Rokovanie výboru sa riadi schváleným programom a rokovacím poriadkom.

5. Predsedajúci otvára rozpravu ku každému bodu rokovania. Každý člen výboru má právo k bodu rokovania diskutovať a predkladať návrhy. O predložených návrhoch výbor rozhoduje hlasovaním. Výbor rozhoduje zvyčajne verejným hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Člen výboru, ktorý má odlišný názor ako bol názor prijatý nadpolovičnou väčšinou výboru, môže požiadať, aby do zápisu bol jeho názor zaprotokolovaný. Nič to však nemení na veci, že bude rešpektovať demokratické rozhodnutie väčšiny.

6. Z každého zasadnutia výboru sa spracováva zápis, ktorý obsahuje stručný priebeh rokovania s prijatými závermi. Zápis podpisuje predseda a overovateľ. 

Článok 3 - Dozorná rada

 

  Dozorná rada sa schádza podľa potreby. Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. K organizačnému zabezpečeniu rokovania si dozorná rada môže operatívne prijať svoje pravidlá, ktoré sú však povinné rešpektovať platnú legislatívu a ďalšie relevantné predpisy. 


 

Článok 4 -Spoločné a záverečné ustanovenia

 

  1. Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje, alebo s ktorými nenakladá fond.

 

2. Tento rokovací poriadok schválilo valné zhromaždenie  Lesopoľnohospodárskeho urbárskeho pozemkového spoločenstva Starina dňa 27.02.2016, podľa zákona č. 97/2013 Z.z

 

 

 

 

 

 

 

Volebný poriadok

 

Lesopoľnohospodárke urbárske pozemkové spoločenstvo Starina v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z.. o pozemkových spoločenstvách, vydáva tento Volebný poriadok spoločenstva Starina.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

1. Tento volebný poriadok upravuje spôsob a priebeh volieb orgánov spoločenstva, ktorými

-  Výbor

     - Dozorná rada

Do Výboru je volených 7 členov, do Dozornej rady 3 členovia.

 

2. Volebné obdobie obidvoch orgánov spoločenstva je štvorročné.

 

3. Voľby sa konajú v jednom dni a na jednom mieste , v konkrétnom čase , spravidla na valnom zhromaždení.  Konanie volieb sa považuje za súčasť konania valného zhromaždenia. Správa volebnej komisie tvorí prílohu uznesenia valného zhromaždenia.

 

4. Voľby sa konajú verejným hlasovaním.  Každý člen spoločenstva má pri hlasovaní taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Keďže je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa §9, odsek 4 zákona, určuje sa rozhodnutím zhromaždenia tak, že sa prepočítajú podiely jednotlivých členov na výmeru na Listoch vlastníctva tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť, kde je zapísané ich vlastníctvo. Výmera sa spočíta. Za jeden podiel sa považuje každých aj začatých 5000 m2 zo spočítanej výmery.

 

5. Za riadnu prípravu volieb zodpovedá výbor.

 

Článok 2

Kandidáti a kandidátka

 

 

1. Kandidátom na funkciu v orgánoch spoločenstva môže byť len člen spoločenstva. Každý člen má právo voliť a byť volený.

 

2. Za člena dozornej rady môže byť zvolený aj nečlen spoločenstva

 

3/ Z práva byť volený do orgánov spoločenstva sú vylúčení:

a/ členovia, ktorí nie sú spôsobilí vykonávať právne úkony

b/ Slovenský pozemkový fond (§10,ods.4 zákona)

 

4. Najmenej mesiac pred termínom zhromaždenia výbor spracuje návrh kandidátky do všetkých orgánov spoločenstva a to tak, aby počet kandidátov do jednotlivých orgánov bol vyšší aspoň o 1/3. Na kandidátke sú kandidáti zoradení podľa abecedného poradia priezviska. Návrh kandidátky primeraným spôsobom zverejní, spravidla na vývesnej tabuli, internetovej stránke spoločenstva minimálne sedem dní pred konaním volieb.

 

5. Pripomienky, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy členov spoločenstva k takto

zverejnenej kandidátke sa adresujú výboru. Ďalšie pripomienky a návrhy možno

podať aj na zhromaždení, na ktorom sa vykonávajú voľby.

 

6. Predpokladom zápisu kandidáta na kandidátnu listinu je jeho súhlas doručený spoločenstvu najneskôr v deň zhromaždenia.

 

7. Pre spracovanie konečného návrhu kandidátky a na zabezpečenie bezproblémového

priebehu vlastného volebného aktu zvolí zhromaždenie na návrh výboru

volebnú komisiu, ktorá je najmenej trojčlenná.

 

8. Volebný akt sa vykonáva na základe konečného návrhu kandidátky do všetkých orgánov

Spoločenstva, spracovanej volebnou komisiou a odsúhlasenou zhromaždením.

 

Článok 3.

Organizácia volieb, spôsob hlasovania a zvolenie kandidáta

 

1.  Pred začatím hlasovania predseda volebnej komisie oznámi počet prítomných hlasov s hlasovacím právom a konštatuje uznášaniaschopnosť zhromaždenia, a následne pristúpi k hlasovaniu.

 

2. Zhromaždenie rozhoduje výhradne verejným hlasovaním. Každý člen obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s vyznačeným počtom vlastných a zastupujúcich hlasov na základe splnomocnenia. Hlasovanie sa uskutočňuje jednotlivo za každého kandidáta, na základe vyzvania predsedajúceho k hlasovaniu. Hlasovací akt sa uskutočňuje zdvihnutím lístku tak, aby skrutátori mohli hlasy spočítať. Spočítané hlasy skrutátori nahlásia volebnej komisii ktorá výsledok zaeviduje a zaznamená do zoznamu kandidátov.

 

3.  Po sčítaní odovzdaných hlasov sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali viac ako polovicu hlasov všetkých členov spoločenstva bez fondu. Z týchto sa zostaví poradie podľa získaných hlasov a to zvlášť pre výbor, a zvlášť pre dozornú radu.

Za zvolených členov výboru sa považujú prví siedmi kandidáti zoradení doporadia podľa počtu získaných hlasov. Obdobne sa podľa poradia považujú za zvolených prvý traja kandidáti do dozornej rady.

4. Ak sa vykonanou voľbou nepodarí zvoliť všetkých členov orgánov, vykoná sa následne druhé kolo volieb. Pre doplňujúce voľby spracuje volebná komisia doplňujúcu kandidátku, v ktorej budú nezvolení kandidáti, prípadne bude doplnená o návrhy z pléna. Spôsob hlasovania a platnosť voľby je obdobná ako v prvom kole.


5. Spracované výsledky volieb a zoznamy zvolených a nezvolených kandidátov volebná komisia odovzdá predsedajúcemu zhromaždenia, ktorý následne vyhlási výsledky volieb
 

 

 

Článok 4.

Ukončenie volieb

 

1. Ukončenie volieb uskutoční predsedajúci vyhlásením výsledku volieb.

 

2. Volebná komisia vyhotoví správu o výsledku volieb, ktorá obsahuje:

 

- Miesto, dátum a čas konania volieb

- Meno a priezvisko predsedu a členov volebnej komisie

- počet všetkých oprávnených hlasov

- počet zúčastnených hlasov

- počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi

- mená zvolených kandidátov do jednotlivých orgánov

 

3. Správu o výsledku volieb podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie. Správa o výsledku volieb tvorí prílohu uznesenia zo zhromaždenia, ktoré sa na konaní volieb uznieslo..

 

4. Dokumentácia spojená s konaním volieb a správa sa archivujú v spoločenstve najmenej po dobu celého funkčného obdobia zvolených orgánov. Ostatné dokumenty sa skartujú, začo je zodpovedný predseda volebnej komisie.

 

Článok 5

Voľba predsedov výboru a dozornej rady

 

1. Na prvom zasadnutí výboru a dozornej rady, ktoré zvolá končiaci predseda, sa tajnou voľbou uskutoční voľba predsedu príslušného orgánu.

 

2. Voľba sa uskutoční takým spôsobom, že každý člen napíše na lístok svojho kandidáta. Predsedom sa stáva ten člen orgánu, ktorý získa nadpolovičnú vačšinu  hlasov.

 

3. Na návrh novozvoleného predsedu sa môžu uskutočniť voľby ďalších funkcií výboru.

 

4. Výsledky volieb zverejní výbor na informačnej tabuli a na internete do 10 dní.

 

 

 

Článok 4.

Záverečné ustanovenia

 

1. Volebný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje, alebo s ktorými nenakladá fond.

2. Tento volebný poriadok schválilo valné zhromaždenie Lesopoľnohospodárskeho urbárskeho pozemkového spoločenstva Starina dňa 27.02.2016, podľa zákona č. 97/2013 Z.z.                                                                                          

 

 

 

 

Späť