Stanovy spoločenstva podľa zákona 97/2013 a jeho novely 110/2018

05.03.2019 19:27

 

Lesopoľnohospodárske urbárske pozemkové spoločenstvo Starina sídlo Snina

 

 

                                      

 

 

                  Stanovy pozemkového spoločenstva

 

 

 

 

Tieto Stanovy spoločenstva sú v súlade zo  zákonom č.  97/2013  Z.z.  o pozemkových spoločenstvách, jej novely č. 110/2018 a boli prejednané na zhromaždení 30.03.2019

 

                                                                                             P R E A M B U L A

Spoluvlastníci pri vydávaní týchto Stanov vychádzajú zo zásady, že ich spoločenstvo zabezpečí racionálne hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti a na obstarávanie spoločných vecí, vyplývajúcich k nej. Podľa § 31 ods. 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách prijímajú toto znenie Stanov Lesopoľnohospodárskeho urbárskeho pozemkového spoločenstva Starina sídlo Snina s cieľom podrobnejšej úpravy práv a povinností členov spoločenstva, jeho vnútornej organizácie, pôsobnosti jeho orgánov, spôsob zvolávanie a organizáciu zasadnutia zhromaždenia, práva a povinnosti členov orgánov spoločenstva a zásady hospodárenia spoločenstva.

 

Článok I

Vznik , názov a sídlo spoločenstva

 1. Vznik spoločenstva
  Lesopoľnohospodárske urbárske pozemkového spoločenstvo bolo založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. dňa 10.02.1992 a bolo mu pridelené IČO 17149959. Spoločenstvo je doteraz v registrácií OÚ – pozemkový a lesný odbor, ako miestne príslušného orgánu štátnej správy na úseku registrácie spoločenstiev podľa  § 27, ods. 1 a ods. 3 zákona číslo 181/1995 Z.z o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia  § zákona č. 71/1937 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Do registra pozemkových spoločenstiev podľa  § 29 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách bola dňa 18.04.2010 na základe valného zhromaždenia zapísaná ostatná zmena v orgánoch Lesopoľnohospodárskeho urbárskeho pozemkového spoločenstva Starina sídlo Snina, pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, založené podľa  § 11 citovaného zákona o pozemkových spoločenstvách.
  Podľa  zákona č. 97/2013 Z.z. a jeho novelou č. 110/2018 spoločenstvo prispôsobuje upravenými novými Stanovami Lesopoľnohospodárskeho urbárskeho pozemkového spoločenstva Starina sídlo Snina.
 2. Názov spoločenstva
  Lespoľnohospodárske urbárske pozemkové spoločenstvo Starina, sídlo Snina
 3. Sídlo spoločenstva
  Snina, korešpondenčná adresa Starinská 2205/87, 066 01 Humenné

 

Článok II

Predmet a účel spoločenstva a jeho majetok

 

 1. Spoločenstvo je združením majiteľov spoluvlastníckych podielov majetku bývalých urbárnikov, za účelom spoločného racionálneho hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, predovšetkým so zameraním sa na hospodárenie v spoločných lesoch.

2. Základným majetkom pozemkového spoločenstva je spoločný majetok, pôda členov bývalého urbariátu.

3. Tvoria ho lesné pozemky, vrátane lesného porastu a ostatných plôch v katastrálnom území Starina, ktoré sú zapísané na Katastrálnom úrade Prešov, Správa katastra Snina.

4. Pozemkové spoločenstvá hospodári so spoločnými nehnuteľnosťami svojich členov a vykonáva obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich so spoluvlastníctva k nim.

5. Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona o pozemkových spoločenstvách sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov.

6. Takáto nehnuteľnosť je nedeliteľná, vyjmúc prípadov, ktoré zákon o pozemkových spoločenstvách taxatívne vymenúva v § 8 ods. 2 zákona.

7. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vysporiadať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva.

8. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2 .

9. Spoločenstvo hospodári najmä z prostriedkov získaných z lesnej prvovýrobnej činnosti, dotácií, z príjmov za prenájom pozemkov.

10. Podielové spoluvlastníctvo k tomuto základnému nehnuteľnému majetku je nedeliteľné. Nemožno ho zrušiť ani vysporiadať podľa osobitných predpisov, takže ani vyčlenenie podielov na samostatné hospodárenie nie je prípustné. Iný majetok spoločenstva je v podielovom spoluvlastníctve členov spoločenstva v pomere podľa ich podielov.

11. Pozemkové spoločenstvo na základe nájomnej zmluvy užíva pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a v správe fondu.

12. Účelom spoločenstva je pravidelne – 1-krát ročne organizovať kultúrno-spoločenské stretnutie rodákov pod priehradou Starina.

13. Spoločenstvo zveľaďuje svoj nadobudnutý majetok / prevádzková budova po dostavbe /

 

 

Čl. III

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

 

 

1.. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti. Pri prevode alebo prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

 

2. Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nezistených vlastníkov a ku ktorým vlastnícke právo nebolo preukázané ale užíva ich spoločenstvo. Fond len spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a prijíma podiel na zisku alebo

 

nanájomnom podľa §20 Zákona 97/2013 Z.z..

 

 1. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa §  14 ods   7  zákona č.97 z  roku 2013,  len ak zhromaždenie rozhoduje o:
  1. schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmenách,
  2. schvaľovaní stanov a zmenách stanov,
  3. oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2 zákona č.97 z roku 2013,
  4. poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa §9 ods. 10 zákona č.97 z roku 2013
  5. vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  6. zrušení spoločenstva,

 

 

4. Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalýpobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,  pomer  účasti  člena  spoločenstva  na  výkone  práva  povinností  vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva

 

a dátum zápisu do zoznamu členov.

 

5. Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druha výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

 

 

 1.  Člen spoločenstva, fond a správca májú právo:

a)nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich alebo robiť si z nich výpisy,

 

 1.  Člen spoločenstva, má ďalej právo:

b)voliť a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva ak v deň volieb do orgánov pozemkového spoločenstva dovŕšil vek 18 rokov a nie je členom štatutárnych alebo dozorných orgánov spoločnosti s obdobným predmetom činnosti ako vykonáva LPUPS Starina, alebo nie je fyzickou alebo právnickou osobou s obdobným predmetom činnosti ako vykonáva LPUPS Starina

 1. zúčastniť sa všetkých akcií a podujatí organizovaných pozemkovým spoločenstvom.
 2. na informácie o hospodárení spoločenstva a nakladaní s jeho majetkom.
 3. obracať      sa    na    orgány    spoločenstva     so    žiadosťami,    pripomienkami,    návrhmi a sťažnosťami.
 4. na podiel na zisku z hospodárenia pozemkového spoločenstva,
 5. navrhovať zmeny v stanovách spoločenstva.

 

 1. . Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

 

 1.  Člen pozemkového spoločenstva je povinný:

a)chrániť majetok pozemkového spoločenstva,

 1. rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov spoločenstva, pokiaľ tieto sú v súlade so zákonmi a dobrými mravmi,
 2. zdržať sa konania, ktoré by smerovalo proti záujmom pozemkového spoločenstva.

 

 

 1. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielom  výmery  nehnuteľnosti  patriacej  členovi  spoločenstva  na celkovej výmere spoločnej nehnuteľností a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti všetkých členov spoločenstva.

 

 1. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom,  spoločenstvo  odkáže  túto  tretiu  osobu na konanie pred príslušným súdom.

 

 1. Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak

Zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

 

 1. Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve , považujú sa ich podiely za rovnaké.

 

Čl. IV

Orgány spoločenstva

 

 1. Orgánmi spoločenstva sú :

 

a/ zhromaždenie, b/ výbor,

c/ dozorná rada

d, iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

 

 

 

 1. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až c/ môžu byť volení členovia spoločenstva  alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, ak spĺňajú podmienku čl.II. odst 7 pís.b týchto stanov.

Členom výboru spoločenstva a dozornej rady spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

 

 1. Volebné obdobie orgánov spoločenstva odst.1 písm. b./ a c./ je stanovené na obdobie 4 rokov.

 

 1. Členovi orgánu spoločenstva  odst.1 písm. b./a c./ patrí za výkon jeho funkcie odmenu. Výška odmeny pre členov výboru, dozornej rady ako aj ostatných pracovníkov LPUPS Starina je stanovená v Poriadku odmeňovania LPUPS Starina, ktorý schvaľuje zhromaždenie.

 

Čl. V

Zhromaždenie

 

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať písomne formou pozvánky na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  alebo  s nimi  nakladá.  Výbor  najmenej  25   dní   pred   termínom   zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na svojej webovej stránke.

 

V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie :

a)názov a sídlo spoločenstva,

 1. miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia,
 2. údaj, či ide o riadne zhromaždenie, čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zhromaždenie,
 3. program zasadnutia zhromaždenia
 4. poučenie     o možnosti     zúčastniť     sa     zasadnutia     prostredníctvom     zástupcu     na     základe splnomocnenia.

 

 1. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel v zmysle zákona č. 97/2013

Z.Z podľa § 9 ods. 8 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z.Z, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

 

 1. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň  štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne,

ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak  výbor  nezvolá  zasadnutie  zhromaždenia  alebo  ak  ho  zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia  požiadali,  zasadnutie  zhromaždenia  Zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada;  splnomocnený  zástupca  členov  spoločenstva  alebo  dozorná   rada  má   v tomto  prípade   práva a povinnosti výboru podľa odsekov 1 až 3.

Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie  zhromaždenia zvolá Okresný úrad ,pozemkový a lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného Okresného úradu , pozemkového a lesného odboru , ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

 

 1. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí :

a)schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

 1. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
 2. voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva a ich náhradníkov
 3. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č.97 z roku 2013, e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na

spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods.10,

 1. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
 2. schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
 3. rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
 4. rozhodovať o zrušení spoločenstva,
 5. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 6. rozhodovať o kúpe a predaja nehnuteľnosti.
 7. voliť alebo odvolávať výbor spoločenstva a DR.
 1.                                                                                  Každý člen spoločenstva má pri hlasovaní taký počet hlasov, aký mu patrí podľa veľkosti vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností uvedených v m2  ((1 hlas =  1 m2 až 5000 m2, 5001 m2 až 10000 m2 2 hlasy atď...   - Zhromaždenie rozhoduje podľa  ; odst.4 písm. a), b), i ), j ),  nadpolovičnou  väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; vo ve c i a c h  po dľ a  ods t .4 pí s m . c ) , f ) , g) , h) ,  k) , l), m), n), o), a p)  zhromaždenie  rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond alebo správca. Vo veciach podľa ods.4 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti 

  .

  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 2. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom  čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú  hlasy  odovzdané  na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje odst. 1 až odst.3 tohto článku.

 

 1. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa §15 odst.2 zákona  č.  97/2013  Z.Z.  Na  mimoriadnom  zasadnutí  zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa odst. 4 písm. a), b), d), e), i) a j).

 

 1. Výbor je povinný informovať Okresný úrad pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

 

Čl. VI

Výbor

 

 1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve a stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o  pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z.Z pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach  podnikania  na  spoločnej  nehnuteľnosti  a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.
 2. Výbor má 7 členov zvolených zhromaždením na obdobie štyroch rokov. a, výbor LPUPS Starina tvoria :
 • predseda
 • podpredseda
 • piati  členovia
 • b, výbor volí zo svojich členov  predsedu a podpredsedu

c, výbor sa pri rokovaní riadi schváleným Rokovacím poriadkom výboru LPUPS Starina.

 

 1. Zasadnutia výboru sa konajú podľa potreby, najmenej 6 krát ročne a zvoláva ich predseda spoločenstva. Na každom zasadnutí výboru sa zúčastňujú dozorná rada, lesník a ekonóm. Pozvánka na zasadnutie výboru musí byť zaslaná minimálne 7 dní pred dňom konania. Výbor spoločenstva  rieši priestupky a ukladá sankcie pri neoprávnenom výrube, poškodzovaní lesných porastov podľa miery zavinenia. O priebehu zasadnutia sa vedie zápisnica ktorú podpisujú členovia výboru. 

                                         

 1. Výbor najmä :

 

a)riadi hospodárenie pozemkového spoločenstva a zodpovedá za hospodárenie

 

 1. zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločenstva

 

 1. predkladá zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo spôsob úhrada straty

 

 1. vyhotovuje do 30 dní od ukončenia zhromaždenia zápis o zhromaždení

 

 1. predkladá zhromaždeniu správu o činnosti spoločenstva a stave jeho majetku

 

 1. Členovia výboru sú povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach , ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť spoločenstvu škodu.

 

 1. Výbor    zodpovedá   za    svoju    činnosť    zhromaždeniu.   Za    výbor    koná    navonok   predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný

podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru zapísaný v registri.

 

 1. Výbor je oprávnený  zriaďovať  pracovné  skupiny  za  účelom  riešenia  hospodárskych a právnych otázok súvisiacich s činnosťou pozemkového spoločenstva. Členmi pracovných skupín môžu byť aj nečlenovia pozemkového spoločenstva.

 

 1. Predseda LPUPS, ktorý je zároveň aj členom výboru organizuje a riadi rokovanie výboru. V jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený člen výboru - podpredseda zapísaný v registri.

 

 1. Predseda pozemkového spoločenstva rozhoduje o finančných hodnotách do výšky 500,-EUR jednorázovo, vrátane nákupu vecí.

 

 1. Predsedovi a členom výboru patrí za prácu odmena po schválení zhromaždením.

 

 

 

Čl. VII

Dozorná rada

 

 1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

 

 1. Dozorná rada má troch členov zvolených zhromaždením na dobu štyroch rokov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

 

 1. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie LHP, stanov, plnenie uznesení, dodržiavanie smerníc, vedenie účtovnej evidencie, kontroluje stav majetku a spôsob hospodárenia v spoločnosti. Predkladá o svojej činnosti písomné správy.

 

 1. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku IV. ods. 1 a 3 tejto zmluvy.

 

 

Čl. VIII

Vlastníctvo podielu spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností

 

 1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá v zmysle zákona 97/2013 Z.z. podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku II. ods. 3 pismená a až f.

   

 1. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel , ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2.

 

Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

 

 

 1. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

 

 1. Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej  nehnuteľnosti  v spoločenstve  podľa zákona 97/2013 Z.z. §  9 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.

 

 1. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/ ak nejde o prevod v zmysle zákona 97/2013 Z.z. podľa § 11 ods.2 zákona. prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podľa odseku 10, možno ho previesť tretej osobe.

 

 1. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

 

 1. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49%.

 

 1. Zmluvu o prevode  vlastníckeho práva  k  oddelenej  časti  spoločnej  nehnuteľnosti podľa zákona 97/2013 Z.z. možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30

ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z.z v znení neskorších predpisov /.

 

 1. 10. Výbor LPUPS môže spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať po schválení zhromaždením pozemkového spoločenstva.

 

 1. 11. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa  vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka § 8 ods. 1, ak  §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10  ods.4 a § 15 ods.2 až 4  zákona 97/2013 Z.z.o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

 

 

                                                    Čl. IX

Fond

 

 

 1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
 2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

 

a./ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností, b./ ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

 1. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa čl. .IV.  ods.   4 písm. a), b), d), e), i) a j) týchto stanov.

 

 1. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej  nehnuteľnosti,  ktoré  fond spravuje podľa ods. 1. predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti ,  fond  môže  vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .

 

 1. Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 čl.VIII týchto stanov vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 

 1. Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom

 

 

Čl. X

Zrušenie a zánik spoločenstva

 

 1. Spoločenstvo sa zrušuje :
  1. nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom, znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,
  2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu  ,  že  majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu  na  vyhlásenie  konkurzu  pre  nedostatok  majetku,  zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
  4. rozhodnutím zhromaždenia.
 2. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii  spoločnosti podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 3. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 

Čl. XI

Hospodárenie spoločenstva

 

 1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, i ch spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim hospodári na prenajatých pozemkoch.

 

 1. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa zákona 97/2013 Z.z. § 19 ods.1 v súlade s osobitnými predpismi.

 

 1. Spoločenstvo môže prenajímať časť spoločnej nehnuteľnosti, alebo časti spoločne obhospodarovaných nehnuteľností za účelom výkonu poľovníctva alebo na poľnohospodárske účely.

 

Zodpovednosť za hospodárenie

 

 1. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom spoločenstva zodpovedajú volené orgány spoločenstva a ich príslušní funkcionári. Výboru v rámci jeho pôsobnosti prináleží okrem iného aj určovať počet pracovníkov spoločenstva a stanoviť zásady ich odmeňovania a zároveň vykonávať v mene spoločenstva zamestnávateľské právo a povinnosti vyplývajúce z pracovno- právnych predpisov.

 

 1. Všetky účty a ostatné doklady hospodárskej povahy podpisujú predseda, alebo v jeho zastúpení podpredseda a jeden člen výboru zapísaný v registri.

 

Finančné a majetkové príjmy a výdavky

 

 1. Finančné a majetkové príjmy tvoria:
  1. zisk z hospodárskej činnosti
  2. zostatky z nezárobkových akcií
  3. dotácie od štátnych, samosprávnych a iných inštitúcií
  4. dary od právnických a súkromných osôb
  5. odkázané pozostalosti
  6. úroky z účtu
  7. iné zdroje

 

 1. Finančné a majetkové výdavky možno uskutočňovať len v súlade s účelmi, ktoré vyplývajú zo schváleného finančného plánu a zásad hospodárenia spoločenstva.

 

 1. Všetky príjmy a výdavky možno uskutočňovať  len  podľa  všeobecne  platných  noriem o  účtovníctve a hospodárení s finančnými prostriedkami a ostatným  majetkom.  Musia  byť kryté platnými účtovnými dokladmi.

 

Účtovná závierka

 

 1. Spoločenstvo vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom v sústave podvojného účtovníctva.

 

 1. Účtovným obdobím spoločenstva je kalendárny rok začínajúci sa 1. januárom a končí sa 31.decembrom.

 

 1. Výbor spoločenstva zabezpečuje na základe podkladov pripravených hospodárom vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie a ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami zhromaždenia.

 

 1. Spoločenstvo   hospodári      len      bezhotovostným      platobným   stykom  t.j.         prostredníctvom prevodových príkazov cez účet vedený v peňažnom ústave .

 

 1. Pokladník/čka spoločnosti môže mať v pokladni hotovosť na úhradu mzdy a drobných nákupov do výšky 1500.-EUR.

 

Tvorba a použitie rezervného fondu

 

 1. Spoločenstvo je povinné vytvárať rezervný fond, ak to určuje právny predpis alebo stanovy.

 

 1. Rezervný fond spoločenstva slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré  majú  prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločenstva. Tento fond spoločenstvo vytvára v rozsahu a za podmienok určených všeobecne platným predpisom a týmito stanovami.

 

 1. O použití rezervného fondu rozhoduje zhromaždenia na návrh výboru.

 

 

Rozdelenie dosiahnutého výsledku hospodárenia

 

 1. Spoločenstvo     z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane podľa platných zákonov.

 

 1. Po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu, ak spoločenstvo je povinné vytvárať tento fond. O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje zhromaždenie a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezervy a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločnosti.

 

 1. Čistý zisk /po zdanení/ spoločnosti sa použije podľa rozhodnutia zhromaždenia :
  1. na prídel do rezervného fondu
  2. na výplatu odmien členom výboru a dozornej rady
  3. na rozdelenie členom spoločnosti podľa veľkosti vlastnených podielov
 

                                                                     Odmeňovanie členov spoločenstva

 

1. Funkcionárom výkonných orgánov spoločenstva (predseda, výbor, dozorná rada a ekonóm) prináleží za výkon funkcie  odmena : . predseda – 120 eur mesačne, ekonóm 120 eur mesačne, účasť na zasadnutí výboru - predseda a podpredseda, predseda DR - 20 eur, členovia výboru 15 eur, dozorná rada 15 eur, výdaj dreva, zavádzanie do porastov, čistenie skládky, vyznačovanie stromov, účasť na poradách, materiálne zabezpečovanie stretnutia rodákov, Valného zhromaždenia a iná činnosť v lese - 25 eur deň.....

 

2. Výbor spoločenstva môže rozhodnúť o udelení mimoriadnej odmeny za práce v prospech spoločenstva a to tak členom orgánov spoločenstva ako aj ostatným členom spoločenstva. O výške odmeny rozhodne štvrťročne výbor. Kontrolou je poverená dozorná rada.

 

3. Odmeny za vykonanú prácu sa upravia podľa minimálnej mzdy a druhu vykonanej práce. 

4. Výkon o brigádnickej činnosti jednotlivých členov spoločenstva bude vedený na osobitných výkazoch s uvedením popisu vykonanej činnosti, doby jej trvania a dátumom. Tento výkaz pripravuje v čase výkonu brigády podľa dátumu poverený člen výboru. Výkaz mesačne odsúhlasí predseda spoločenstva, predseda dozornej rady a podpredseda výboru. 

5. Za vypracovanie projektu  a jeho úspešnosť  v prospech spoločnosti patri realizátorovi 10% z celkovej dotácie

 

Postavenie spoločenstva v hospodárskej činnosti

 

 1. Možnosti   a  aktivity   spoločenstva   v hospodárskej   oblasti    vyplývajú   z jeho    postavenia, ako právneho subjektu a právnickej osoby.

 

 1. Spoločenstvo sa v oblasti hospodárskej riadi príslušnými zákonmi  a z nich  vychádzajúcimi právnymi normami a vlastnými plánmi.

 

 1. Pre    hospodárenie s majetkom a financiami spoločenstva môže valné  zhromaždenie  prijímať  ďalšie doplňujúce zásady a interné usmernenia.

 

Čl. XII

Prevádzkové a organizačné opatrenia Výkonní zamestnanci

 1. Plnením pracovných, organizačných, technických, rozpočtových, aktuálnych úloh poveruje výbor spoločenstva svojich odborných pracovníkov.

 

 1. Pre každého takéhoto pracovníka vypracuje výbor dohodu (zmluvu) o vykonaní práce a náplň práce.

 

Finančné náležitosti a odmeny

 

 1. Valné zhromaždenie spoločenstva schválením Poriadku odmeňovania LPUPS Starina stanovuje jednotlivým funkcionárom za prácu vykonanú pre spoločenstvo odmeny.

 

 1. Ďalšie práce, ktoré budú členovia výboru vykonávať v prípade potreby, ako účasť pri predaji guľatiny, ochranné služby, kontrolná činnosť a pod. budú vyplácané podľa Poriadku odmeňovania LPUPS Starina.
 2. Odmeny poradcov a expertov a ďalších odborníkov, ktorých spoločenstvo pre svoju činnosť potrebuje budú stanovené v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti, ktoré budú s týmito pracovníkmi uzavreté po prejednaní vo výbore spoločenstva.

 

Čl. XIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením spoločenstva nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov 30.0.3.2019.

 

 

 1. Tieto stanovy rušia Stanovy zo dňa 27.02.2014 v plnom rozsahu.

 

V Snine dňa 30.03.2019

 

 

……………………………….                           …………………………………….

 

predseda LPUPS Starina                                      predseda DR LPUPS Starina

 

 

 

Späť