Oznam

18.04.2024 17:50

Oznam

 

V prípade, ak sa na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva disponujúci nadpolovičnou väčšinou hlasov spoločenstva bude podľa § 15 ods. 5 zákona č. 972013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zvolané mimoriadne zasadnutie na deň 27.4.2024 o 13.30 hod, ktoré sa bude konať na tom istom mieste a s tým istým programom.

Späť