Spôsob volieb a návrhy za členov výboru

25.01.2016 19:57

Kandidáti a kandidátka

1. Kandidátom na funkciu v orgánoch spoločenstva môže byť len člen spoločenstva. Každý člen má právo voliť a byť volený.

2. Za člena dozornej rady môže byť zvolený aj nečlen spoločenstva

3/ Z práva byť volený do orgánov spoločenstva sú vylúčení:

a/ členovia, ktorí nie sú spôsobilí vykonávať právne úkony

b/ Slovenský pozemkový fond (§10,ods.4 zákona)

4. Najmenej mesiac pred termínom zhromaždenia výbor spracuje návrh kandidátky do všetkých orgánov spoločenstva a to tak, aby počet kandidátov do jednotlivých orgánov bol vyšší aspoň o 1/3. Na kandidátke sú kandidáti zoradení podľa abecedného poradia priezviska. Návrh kandidátky primeraným spôsobom zverejní, spravidla na vývesnej tabuli, internetovej stránke spoločenstva minimálne sedem dní pred konaním volieb.

5. Pripomienky, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy členov spoločenstva k takto

zverejnenej kandidátke sa adresujú výboru. Ďalšie pripomienky a návrhy možno

podať aj na zhromaždení, na ktorom sa vykonávajú voľby.

6. Predpokladom zápisu kandidáta na kandidátnu listinu je jeho súhlas doručený spoločenstvu najneskôr v deň zhromaždenia.

7. Pre spracovanie konečného návrhu kandidátky a na zabezpečenie bezproblémového

priebehu vlastného volebného aktu zvolí zhromaždenie na návrh výboru

volebnú komisiu, ktorá je najmenej trojčlenná.

8. Volebný akt sa vykonáva na základe konečného návrhu kandidátky do všetkých orgánov

Spoločenstva, spracovanej volebnou komisiou a odsúhlasenou zhromaždením. 

 

Výzva pre členov spoločenstva : kto má záujem pracovať vo výbore a dozornej rade poprosíme o písomnú žiadosť na adresu -  rohunova@azet.sk, dudran@centrum.sk

Späť