Valné zhromaždenie 2018

22.01.2018 16:21

Lesopoľnohospodárske   urbárske    pozemkové   

Spoločenstvo Starina   so  sídlom  v Snine

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor LPUPS  Starina

so  sídlom   v  Snine   týmto  pozýva  všetkých  

členov  spoločenstva  na   zasadnutie

Valného    zhromaždenia,  ktoré  sa  uskutoční  

v sobotu  24.03.2018  o 13,00 hod.

v   budove :   Dom   vysídlencov  Starina  v  Snine.

 

 

 

Program:

 

1.  Prezentácia   / od 12,15 – 13,00 /

2.  Otvorenie.

3.  Voľba  návrhovej, volebnej a mandátovej komisie.

4.  Správa  mandátovej   komisie.

5.  Správa o činnosti  spoločenstva  za r. 2017

 a návrh úloh na r.2018.

6.  Výročná správa dozornej rady.

7.  Správa o hospodárení  

s finančnými prostriedkami za rok 2017.

8.  Diskusia.

9.  Návrh a schválenie  rozpočtu na rok 2018

     a schválenie rozdelenia podielov za r. 2017 .

     Doplnenie člena výboru – voľba

10.  Návrh  a  schválenie uznesenia.

11.  Záver.

 

 

Podotýkame, že Vaša  účasť je nutná !!!

 

Vyplácanie podielov podľa výšky podielov

 bude  len po odsúhlasení VZ ,

preto  ak sa z vážnych dôvodov nemôžete

 Valného  zhromaždenia zúčastniť,

splnomocnite dospelú osobu, aby Vás zastupovala.

V prípade neúčasti mate aj inú  možnosť a to takú,  že  svoj hlas /Vami  potvrdené  „Splnomocnenie“/  pošlete na adresu

 predsedu spoločenstva : PhDr Dušan Drančak  Starinská 87,

 066 01 Humenné alebo  predsedníčky  Dozornej rady :

Anna Rohunová, Brestovska 190/96 066 01 Humenné.

V prípade, že zhromaždenie  nebude  uznášaniaschopné,

 čiže nebudeme  mať dostatočný počet  hlasov  , 

 nebudú vyplatené  podiely za rok  2017.

Podiely Vám môžeme poslať aj na váš účet,

 číslo uvediete v splnomocnení alebo pošlete

mailom p. Drančakovi, p. Rohunovej :

 dudran@centrum.sk, rohunova@azet.sk

Späť