Valné zhromaždenie - Pozvánka

17.01.2016 20:55

   Lesopoľnohospodárske   urbárske    pozemkové    spoločenstvo

                                      Starina   so  sídlom  v Snine

 

                                                  P O Z V Á N K A

 

                             Dozorná  rada  v  spolupráci s prípravným výborom LPUPS  Starina  so

                 sídlom   v  Snine   týmto  pozýva  všetkých  členov  spoločenstva  na   zasadnutie 

                Valného    zhromaždenia,  ktoré  sa  uskutoční  v sobotu  27.2.2016  o 13,00 hod. 

                v   budove     Dom   vysídlencov  Starina  v  Snine.

 

                 Program:

 

                1.  Prezentácia   / od 12,15 – 13,00 /

                2.  Otvorenie.

                3. Voľba volebnej komisie a návrhovej a mandátovej komisie.

                4.  Správa  návrhovej a  mandátovej   komisie.

                5.  Správa o činnosti  LPUP spoločenstva  za r. 2015 a návrh úloh na r. 2016.

                6.  Výročná správa dozornej rady.

                7.  Voľba výboru  a  dozornej rady.

                8.  Správa o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2015.

                9.  Diskusia.

               10.  Návrh a schválenie  rozpočtu na rok 2016 

                     a schválenie rozdelenia podielov za r. 2015 .

              11.  Návrh  a  schválenie uznesenia.

              12.  Záver.

 

 

             Podotýkame, že Vaša  účasť je nutná !!!

 

            Vyplácanie dividend podľa výšky podielov bude  len po zvolení výboru, 

 

 

           preto  ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného  zhromaždenia zúčastniť,

          splnomocnite dospelú osobu, aby Vás zastupovala. V prípade neúčasti mate aj inú 

          možnosť a to takú,  že  svoj hlas /Vami  potvrdené  „Splnomocnenie“/  pošlete na

          adresu predsedníčky  Dozornej rady Anna Rohunová, Brestovska 190/96 066 01 Humenné.

          V prípade, že zhromaždenie  nebude  uznášaniaschopné, čiže nebudeme  mať dostatočný

          počet  hlasov  pri  voľbe výboru  a  dozornej  rady,  nebudú vyplatené  dividendy za rok  2015.

 

 

           Viac informácií  sa dozviete na:    www.urbar-starina.sk

 

 

 

 

                                                                       Dozorná  rada  a  prípravný  výbor   LPUPS  Starina     

Späť