Lesopoľnohospodárske   urbárske    pozemkové 

   spoločenstvo

Starina   so  sídlom  v Snine

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor LPUPS  Starina

so  sídlom   v  Snine   týmto  pozýva  všetkých  členov  

spoločenstva  na   zasadnutie

Valného    zhromaždenia,  ktoré  sa  uskutoční  v sobotu  

30.03.2019  o 13,00 hod.

v  Dome vysídlencov Snina

 

Program:

 

1.  Prezentácia   / od 12,00 – 13,00 /

2.  Otvorenie.

3.  Voľba  mandátovej a návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice

4.  Správa  mandátovej   komisie.

5.  Správa o činnosti  spoločenstva  za r. 2018 a návrh úloh na r.2019.

6.  Výročná správa dozornej rady.

7.  Správa o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2018.

     Návrh  rozpočtu na rok 2019

8.  Diskusia.

9.  Schválenie  rozpočtu na rok 2019

     a schválenie rozdelenia podielov za r. 2018

10.  Návrh  a  schválenie uznesenia.

11.  Záver.

 

 

Podotýkame, že Vaša  účasť je nutná !!!

 

Vyplácanie podielov podľa výšky podielov bude  len po odsúhlasení VZ ,

preto  ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného  zhromaždenia zúčastniť,

splnomocnite dospelú osobu, aby Vás zastupovala. V prípade neúčasti mate aj inú  možnosť a to takú,  že  svoj hlas /Vami  potvrdené  „Splnomocnenie“/  pošlete na adresu predsedu spoločenstva : PhDr Dušan Drančak  Starinská 87, 066 01 Humenné alebo  predsedníčky  Dozornej rady : Anna Rohunová, Brestovska 190/96 066 01 Humenné.

V prípade, že zhromaždenie  nebude  uznášaniaschopné, čiže nebudeme  mať dostatočný počet  hlasov  ,  nebudú vyplatené  podiely za rok  2018. Podiely Vám môžeme poslať aj na váš účet, číslo uvediete v splnomocnení alebo pošlete mailom p. Drančakovi, p. Rohunovej : dudran@centrum.sk, rohunova@azet.sk

 

 

 

Urbár Starina

Vítajte na oficiálnej webovej stránke Lesopoľnohospodárskeho urbárského pozemkového spoločenstva Starina.
 
Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor aj pre diskusiu a pripomienkovanie dokumentov. Výbor privíta aktivitu členov a pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločnosti.
Navštívte nás na Starinská 2252/110, Humenné. Viď Kontakt
 

 

 

 

Anketa

Myslite si, že je tento web užitočný pre členov ?

Celkový počet hlasov: 153

Aktuality

Foto zo stretnutia rodákov 2017 na Facebooku

12.07.2017 10:55
Foto Ivan Gajdoš - ďakujeme

stretnutie rodákov

18.06.2017 16:18

Nové foto

27.03.2017 21:14
FOTO Z VZ NA FACEBOOKU

zoznam členov k 1.1.2017

07.03.2017 13:20
              &nb

článok a video od Jany Bakičovej

28.07.2016 12:13
Po rodný list si musím chodiť už iba na dno vodnej nádrže  www.zena50plus.sk

Foto zo stretnutia rodákov 2016 na Facebooku

28.07.2016 11:45
Klikni na facebook / podkapitola v menu /a potom na link....

Vystúpenie súboru z Poľska

21.06.2016 20:04
Na stretnutí dňa 9.7.2016 okolo 16.00 hod vystúpi poľský súbor, ktorý bude ubytovaný u Marienky...

Stretnutie 2016 Plagát

17.06.2016 07:36

Stránka na Facebooku

23.05.2016 20:51
Dňa 23.5.2016 bola na Facebooku vytvorená stránka "Lesnopoľnohospodárske urbárske pozemkové...

Rokovací a volebný poriadok

26.01.2016 13:48
Rokovací poriadok orgánov      Lesopoľnohospodárke urbárske pozemkové...